اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,752
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,248
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 78,168,695,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,743,677
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,651,523
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,651,523
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 6,743,677 6,651,523 0 0 45,059 0 34,307 11,752 78,168,695,527
  2 1396/10/25 6,648,063 6,557,066 0 0 45,059 252 34,307 11,752 77,058,643,418
  3 1396/10/24 6,688,326 6,598,652 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,210,213,101
  4 1396/10/23 6,716,085 6,626,014 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,538,669,055
  5 1396/10/22 6,697,489 6,607,686 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,318,659,267
  6 1396/10/21 6,697,865 6,608,062 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,323,181,006
  7 1396/10/20 6,698,242 6,608,439 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,327,704,738
  8 1396/10/19 6,771,695 6,680,842 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,196,830,257
  9 1396/10/18 6,822,682 6,731,203 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,801,356,353
  10 1396/10/17 6,798,324 6,705,977 0 0 45,059 0 34,055 12,004 80,498,546,395
  11 1396/10/16 6,740,770 6,649,099 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,815,779,937
  12 1396/10/15 6,692,143 6,600,290 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,229,885,566
  13 1396/10/14 6,692,517 6,600,664 0 0 45,059 0 34,055 12,004 79,234,371,287
  14 1396/10/13 6,692,890 6,601,038 0 0 45,059 120 34,055 12,004 79,238,859,048
  15 1396/10/12 6,817,548 6,724,260 0 0 45,059 0 33,935 12,124 81,524,930,516
  16 1396/10/11 6,920,001 6,825,055 0 0 45,059 0 33,935 12,124 82,746,971,773
  17 1396/10/10 6,932,409 6,837,368 0 0 45,059 22 33,935 12,124 82,896,254,130
  18 1396/10/09 7,199,672 7,100,933 0 0 45,059 0 33,913 12,146 86,247,937,109
  19 1396/10/08 7,338,032 7,236,920 0 0 45,059 0 33,913 12,146 87,899,629,124
  20 1396/10/07 7,338,457 7,237,345 0 0 45,059 0 33,913 12,146 87,904,793,788
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق