اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,919
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,081
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,231,787,480
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,202,618
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,112,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,112,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/29 7,202,618 7,112,996 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,231,787,480
  2 1396/08/28 7,202,497 7,112,874 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,229,836,798
  3 1396/08/27 7,202,982 7,113,359 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,237,563,114
  4 1396/08/26 7,186,198 7,096,809 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,974,107,682
  5 1396/08/25 7,186,682 7,097,294 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,981,818,661
  6 1396/08/24 7,187,167 7,097,778 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,989,531,587
  7 1396/08/23 7,160,594 7,071,584 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,572,551,603
  8 1396/08/22 7,117,015 7,028,632 0 0 45,053 341 30,134 15,919 111,888,799,808
  9 1396/08/21 7,138,088 7,051,050 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,650,080,064
  10 1396/08/20 7,136,125 7,049,101 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,618,375,043
  11 1396/08/19 7,118,979 7,032,208 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,343,696,317
  12 1396/08/18 7,119,452 7,032,681 0 0 45,053 0 29,793 16,260 114,351,386,631
  13 1396/08/17 7,119,925 7,033,154 0 40 45,053 0 29,793 16,260 114,359,079,901
  14 1396/08/16 7,084,494 6,998,069 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,508,681,348
  15 1396/08/15 7,134,329 7,047,677 0 0 45,013 0 29,793 16,220 114,313,327,642
  16 1396/08/14 7,148,952 7,056,613 0 0 45,013 0 29,793 16,220 114,458,262,717
  17 1396/08/13 7,102,364 7,010,551 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,711,138,085
  18 1396/08/12 7,080,019 6,988,594 0 0 45,013 0 29,793 16,220 113,354,997,364
  19 1396/08/11 7,080,419 6,988,994 0 0 45,013 56 29,793 16,220 113,361,486,590
  20 1396/08/10 7,080,505 6,989,395 0 0 45,013 0 29,737 16,276 113,759,386,086
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق