اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,525
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,475
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 50,435,988,835
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,220,703
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,128,686
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,128,686
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 9,220,703 9,128,686 0 0 46,149 0 41,624 5,525 50,435,988,835
  2 1397/06/30 8,926,001 8,837,030 0 0 46,149 0 41,624 5,525 48,824,591,201
  3 1397/06/29 8,926,459 8,837,487 0 0 46,149 0 41,624 5,525 48,827,118,395
  4 1397/06/28 8,926,916 8,837,945 0 56 46,149 0 41,624 5,525 48,829,646,777
  5 1397/06/27 8,927,374 8,837,492 0 455 46,093 0 41,624 5,469 48,332,243,398
  6 1397/06/26 8,788,199 8,698,481 0 0 45,638 0 41,624 5,014 43,614,184,690
  7 1397/06/25 8,443,620 8,358,232 0 46 45,638 0 41,624 5,014 41,908,173,785
  8 1397/06/24 8,511,253 8,424,145 0 0 45,592 0 41,624 4,968 41,851,151,991
  9 1397/06/23 8,401,993 8,318,932 0 0 45,592 0 41,624 4,968 41,328,452,118
  10 1397/06/22 8,402,639 8,319,578 0 0 45,592 0 41,624 4,968 41,331,662,913
  11 1397/06/21 8,403,285 8,320,224 0 0 45,592 0 41,624 4,968 41,334,874,269
  12 1397/06/20 8,070,381 7,988,043 0 0 45,592 0 41,624 4,968 39,684,599,887
  13 1397/06/19 7,991,278 7,910,217 0 0 45,592 0 41,624 4,968 39,297,959,966
  14 1397/06/18 7,714,537 7,635,525 0 0 45,592 0 41,624 4,968 37,933,289,743
  15 1397/06/17 7,479,464 7,403,384 0 0 45,592 0 41,624 4,968 36,780,013,213
  16 1397/06/16 7,225,599 7,150,588 0 0 45,592 0 41,624 4,968 35,524,120,927
  17 1397/06/15 7,225,922 7,150,911 0 0 45,592 0 41,624 4,968 35,525,725,559
  18 1397/06/14 7,226,561 7,151,550 0 0 45,592 0 41,624 4,968 35,528,898,935
  19 1397/06/13 7,133,557 7,059,513 0 0 45,592 51 41,624 4,968 35,071,659,078
  20 1397/06/12 6,964,134 6,892,394 0 0 45,592 0 41,573 5,019 34,592,923,085