اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,192
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,808
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,798,048,872
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,355,944
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,259,077
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,259,077
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی
مدیر ثبت: مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/24 7,355,944 7,259,077 0 0 44,877 0 28,685 17,192 124,798,048,872
  2 1396/07/23 7,380,026 7,282,222 0 0 44,877 0 28,685 17,192 125,195,954,472
  3 1396/07/22 7,400,819 7,302,721 0 0 44,877 0 28,685 17,192 125,548,381,623
  4 1396/07/21 7,275,077 7,175,042 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,353,316,898
  5 1396/07/20 7,275,520 7,175,484 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,360,928,704
  6 1396/07/19 7,275,963 7,175,927 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,368,542,825
  7 1396/07/18 7,264,518 7,164,654 0 0 44,877 0 28,685 17,192 123,174,724,580
  8 1396/07/17 7,265,432 7,164,478 0 245 44,877 0 28,685 17,192 123,171,713,172
  9 1396/07/16 7,302,854 7,198,488 0 0 44,632 0 28,685 16,947 121,992,780,878
  10 1396/07/15 7,567,650 7,459,363 0 0 44,632 0 28,685 16,947 126,413,831,323
  11 1396/07/14 7,753,155 7,642,123 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,511,050,697
  12 1396/07/13 7,753,646 7,642,613 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,519,369,788
  13 1396/07/12 7,754,137 7,643,104 0 0 44,632 0 28,685 16,947 129,527,691,172
  14 1396/07/11 7,771,966 7,659,834 0 63 44,632 0 28,685 16,947 129,811,204,501
  15 1396/07/10 7,849,131 7,735,830 0 0 44,569 0 28,685 16,884 130,611,747,385
  16 1396/07/09 7,976,122 7,861,090 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,726,644,677
  17 1396/07/08 7,976,630 7,861,598 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,735,227,036
  18 1396/07/07 7,977,139 7,862,107 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,743,811,675
  19 1396/07/06 7,977,647 7,862,615 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,752,398,581
  20 1396/07/05 7,978,156 7,863,124 0 0 44,569 0 28,685 16,884 132,760,987,754
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق