اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,020
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,980
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,460,835,909
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,356,656
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,267,099
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,267,099
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 6,356,656 6,267,099 0 1 45,592 0 41,572 5,020 31,460,835,909
  2 1397/05/22 6,249,261 6,161,150 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,922,810,686
  3 1397/05/21 6,274,798 6,185,590 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,045,474,589
  4 1397/05/20 6,291,502 6,202,065 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,128,164,984
  5 1397/05/19 6,297,437 6,207,910 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,157,500,494
  6 1397/05/18 6,298,020 6,208,493 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,160,425,790
  7 1397/05/17 6,298,604 6,209,076 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,163,354,109
  8 1397/05/16 6,313,296 6,225,326 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,244,908,769
  9 1397/05/15 6,364,010 6,272,358 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,480,964,785
  10 1397/05/14 6,283,185 6,195,219 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,093,804,435
  11 1397/05/13 6,166,159 6,079,873 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,514,882,943
  12 1397/05/12 6,171,602 6,085,225 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,541,744,187
  13 1397/05/11 6,172,051 6,085,675 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,544,000,556
  14 1397/05/10 6,172,501 6,086,124 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,546,257,756
  15 1397/05/09 6,105,812 6,024,567 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,237,300,466
  16 1397/05/08 5,989,827 5,910,248 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,663,536,461
  17 1397/05/07 6,014,756 5,934,826 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,786,891,167
  18 1397/05/06 6,028,668 5,948,543 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,855,738,210
  19 1397/05/05 6,023,174 5,943,136 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,828,598,654
  20 1397/05/04 6,023,600 5,943,562 0 0 45,591 0 41,572 5,019 29,830,736,721