اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,887
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,113
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,510,225,668
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,384,310
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,288,925
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,288,925
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 7,384,310 7,288,925 0 0 45,059 0 31,172 14,887 108,510,225,668
  2 1396/09/20 7,296,385 7,203,348 0 0 45,059 0 31,172 14,887 107,236,245,126
  3 1396/09/19 7,245,620 7,153,307 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,491,276,183
  4 1396/09/18 7,228,686 7,135,508 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,226,313,855
  5 1396/09/17 7,233,021 7,139,684 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,288,479,646
  6 1396/09/16 7,233,385 7,140,049 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,293,902,182
  7 1396/09/15 7,233,749 7,140,413 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,299,324,942
  8 1396/09/14 7,234,114 7,140,777 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,304,752,927
  9 1396/09/13 7,201,944 7,112,060 0 0 45,059 0 31,172 14,887 105,877,238,259
  10 1396/09/12 7,155,282 7,067,695 0 0 45,059 49 31,172 14,887 105,216,769,612
  11 1396/09/11 7,162,689 7,075,806 0 0 45,059 0 31,123 14,936 105,684,236,664
  12 1396/09/10 7,167,721 7,081,365 0 0 45,059 0 31,123 14,936 105,767,262,688
  13 1396/09/09 7,168,041 7,081,684 1 0 45,059 6 31,123 14,936 105,772,039,407
  14 1396/09/08 7,168,326 7,082,004 1 0 45,059 0 31,117 14,942 105,819,310,997
  15 1396/09/07 7,175,526 7,088,203 0 0 45,059 0 31,117 14,942 105,911,933,943
  16 1396/09/06 7,176,798 7,088,924 0 6 45,059 983 31,117 14,942 105,922,696,356
  17 1396/09/05 7,171,852 7,089,371 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,855,689,894
  18 1396/09/04 7,188,164 7,104,288 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,093,155,393
  19 1396/09/03 7,126,063 7,042,965 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,116,966,472
  20 1396/09/02 7,126,523 7,043,426 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,124,291,599
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق