ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,199 86.75 115,076 90.16 124,860 93.97 116,934 91.85
اوراق 2,049 5.35 502 0.39 0 0 0 0
وجه نقد 882 2.3 6,712 5.25 2,397 1.8 3,213 2.52
سایر دارایی ها 2,082 5.44 5,205 4.07 5,219 3.92 7,142 5.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,025 31.42 60,378 47.3 59,577 44.84 55,339 43.47
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق