ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,487 87.01 113,931 92.63 102,345 90.73 103,431 93.39
اوراق 2,018 5.09 170 0.13 383 0.34 0 0
وجه نقد 907 2.28 2,395 1.94 2,454 2.17 3,010 2.71
سایر دارایی ها 2,167 5.46 6,292 5.11 7,429 6.58 4,302 3.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,690 32.01 53,917 43.84 49,121 43.54 46,045 41.57
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق