ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/26 74,541 91.29 % 1,184 1.45 % 119 0.15 % 5,807 7.11 % 34,309 42.02 %
2 1396/10/25 73,554 91.33 % 1,690 2.1 % 119 0.15 % 5,172 6.42 % 33,848 42.03 %
3 1396/10/24 74,042 91.39 % 1,687 2.08 % 119 0.15 % 5,171 6.38 % 34,207 42.22 %
4 1396/10/23 74,370 91.43 % 1,683 2.07 % 119 0.15 % 5,170 6.36 % 34,381 42.27 %
5 1396/10/22 74,148 91.41 % 1,680 2.07 % 119 0.15 % 5,169 6.37 % 34,319 42.31 %
6 1396/10/21 74,148 91.41 % 1,680 2.07 % 119 0.15 % 5,168 6.37 % 34,319 42.31 %
7 1396/10/20 74,148 91.41 % 1,680 2.07 % 119 0.15 % 5,167 6.37 % 34,319 42.31 %
8 1396/10/19 75,015 91.5 % 1,678 2.05 % 119 0.15 % 5,166 6.3 % 34,931 42.61 %
9 1396/10/18 75,617 91.57 % 839 1.02 % 119 0.14 % 6,002 7.27 % 35,103 42.51 %
10 1396/10/17 76,337 91.89 % 839 1.01 % 620 0.75 % 5,280 6.36 % 35,506 42.74 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق