ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/24 116,934 91.86 % 0 0 % 3,213 2.52 % 7,142 5.61 % 55,339 43.47 %
2 1396/07/23 116,444 91.91 % 0 0 % 2,213 1.75 % 8,022 6.33 % 55,613 43.9 %
3 1396/07/22 116,788 91.94 % 0 0 % 2,213 1.74 % 8,021 6.31 % 55,601 43.77 %
4 1396/07/21 114,586 91.79 % 0 0 % 2,213 1.77 % 5,149 4.13 % 54,155 43.38 %
5 1396/07/20 114,586 91.79 % 0 0 % 2,213 1.77 % 5,148 4.12 % 54,155 43.38 %
6 1396/07/19 114,586 91.8 % 0 0 % 2,213 1.77 % 5,147 4.12 % 54,155 43.38 %
7 1396/07/18 114,388 91.79 % 0 0 % 2,213 1.78 % 5,147 4.13 % 54,110 43.42 %
8 1396/07/17 115,635 92.79 % 0 0 % 3,694 2.96 % 5,081 4.08 % 34,086 27.35 %
9 1396/07/16 117,838 92.96 % 0 0 % 3,830 3.02 % 5,080 4.01 % 55,285 43.61 %
10 1396/07/15 122,250 93.2 % 0 0 % 3,795 2.89 % 5,114 3.9 % 57,600 43.91 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق