ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/29 31,819 74.56 % 8,027 18.81 % 0 0 % 0 0 % 2,831 8.88 % 12,079 28.3 %
2 1397/11/28 32,174 67.16 % 14,477 30.22 % 0 0 % 64 0.13 % 1,189 4.49 % 11,923 24.89 %
3 1397/11/27 26,404 60.07 % 14,463 32.9 % 0 0 % 64 0.15 % 3,027 9.07 % 11,437 26.02 %
4 1397/11/26 26,952 61.41 % 14,450 32.92 % 0 0 % 64 0.15 % 2,425 7.72 % 11,144 25.39 %
5 1397/11/25 26,952 61.4 % 14,450 32.92 % 0 0 % 64 0.15 % 2,426 7.72 % 11,144 25.39 %
6 1397/11/24 26,952 61.4 % 14,450 32.92 % 0 0 % 64 0.15 % 2,426 7.72 % 11,144 25.39 %
7 1397/11/23 23,709 54.1 % 14,431 32.93 % 0 0 % 64 0.15 % 5,623 15.02 % 10,197 23.27 %
8 1397/11/22 24,928 56.7 % 14,409 32.77 % 0 0 % 64 0.15 % 4,564 12.57 % 11,580 26.34 %
9 1397/11/21 24,928 56.7 % 14,409 32.77 % 0 0 % 64 0.15 % 4,565 12.57 % 11,580 26.34 %
10 1397/11/20 24,820 56.38 % 14,415 32.74 % 0 0 % 64 0.15 % 4,724 12.91 % 11,598 26.35 %