ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,871 86.02 25,573 57.94 26,981 60.78 31,819 74.55
اوراق 2,330 5.74 16,297 36.92 14,307 32.23 8,027 18.8
وجه نقد 958 2.36 195 0.44 70 0.15 0 0
سایر دارایی ها 2,384 5.88 3,027 6.85 3,992 8.99 3,791 8.88
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,972 49.27 54,913 124.42 12,310 27.73 12,079 28.3
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد