صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۵,۴۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۴,۵۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۷,۴۶۱,۸۶۶,۹۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۶۰,۲۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۲۹,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۲۹,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲,۲۶۰,۲۵۰ ۲,۲۲۹,۱۶۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۵۲ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۹۷ ۲۵۷,۴۶۱,۸۶۶,۹۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲,۱۸۱,۰۸۱ ۲,۱۵۱,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۵۲ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۹۷ ۲۴۸,۴۴۸,۹۴۴,۹۳۵
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲,۱۱۴,۳۴۵ ۲,۰۸۵,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۵۲ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۹۷ ۲۴۰,۸۵۱,۵۴۴,۳۷۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲,۱۱۴,۴۳۲ ۲,۰۸۵,۴۳۶ ۰ ۹۳ ۱۶۷,۰۵۲ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۹۷ ۲۴۰,۸۶۱,۵۸۴,۶۰۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲,۱۱۴,۵۱۹ ۲,۰۸۵,۴۹۹ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۴۰,۶۷۴,۹۷۹,۷۵۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲,۰۳۸,۹۱۹ ۲,۰۱۱,۰۰۷ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۲,۰۷۸,۲۶۱,۶۳۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲,۰۲۲,۶۳۸ ۱,۹۹۴,۹۶۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۰,۲۲۷,۳۱۱,۸۶۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲,۰۲۲,۷۱۹ ۱,۹۹۵,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۰,۲۳۶,۷۴۳,۳۴۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲,۰۲۲,۸۰۱ ۱,۹۹۵,۱۳۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۶۱۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲,۰۲۲,۸۸۳ ۱,۹۹۵,۲۱۴ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۰,۲۵۵,۶۲۳,۶۵۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲,۰۲۲,۹۶۵ ۱,۹۹۵,۲۹۵ ۰ ۶۷۹ ۱۶۶,۹۵۹ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۵,۴۰۴ ۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲,۰۲۳,۰۴۷ ۱,۹۹۵,۲۱۳ ۰ ۸۲۲ ۱۶۶,۲۸۰ ۰ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۴,۷۲۵ ۲۲۸,۹۰۰,۸۵۲,۷۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۹۴۵,۲۹۵ ۱,۹۱۸,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۶۵,۴۵۸ ۷۷۷ ۵۲,۵۵۵ ۱۱۳,۹۰۳ ۲۱۸,۵۰۹,۶۷۹,۸۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۹۶۵,۳۲۸ ۱,۹۳۸,۳۱۳ ۰ ۳۸۸ ۱۶۵,۴۵۸ ۰ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۴,۶۸۰ ۲۲۲,۲۸۵,۶۷۸,۶۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۹۲۳,۵۷۹ ۱,۸۹۷,۳۱۲ ۰ ۴۸۷ ۱۶۵,۰۷۰ ۰ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۴,۲۹۲ ۲۱۶,۸۴۷,۵۹۰,۴۱۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۹۲۷,۴۱۴ ۱,۹۰۰,۹۸۰ ۰ ۰ ۱۶۴,۵۸۳ ۰ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۳,۸۰۵ ۲۱۶,۳۴۰,۹۸۵,۶۱۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۹۸۵,۹۹۳ ۱,۹۵۸,۷۲۱ ۰ ۰ ۱۶۴,۵۸۳ ۰ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۳,۸۰۵ ۲۲۲,۹۱۲,۲۹۶,۴۳۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۹۸۶,۰۷۰ ۱,۹۵۸,۷۹۹ ۰ ۵۰ ۱۶۴,۵۸۳ ۰ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۳,۸۰۵ ۲۲۲,۹۲۱,۱۴۱,۱۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۹۸۶,۱۴۸ ۱,۹۵۸,۸۶۵ ۰ ۰ ۱۶۴,۵۳۳ ۳۶۸ ۵۱,۷۷۸ ۱۱۳,۷۵۵ ۲۲۲,۸۳۰,۶۸۶,۳۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۹۷۱,۴۵۷ ۱,۹۴۴,۴۷۳ ۰ ۱۴۹ ۱۶۴,۵۳۳ ۰ ۵۱,۴۱۰ ۱۱۴,۱۲۳ ۲۲۱,۹۰۹,۰۳۹,۵۵۹