اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,008
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,992
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,709,624,837
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,803,992
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,732,753
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,732,753
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/01 5,803,992 5,732,753 0 0 45,187 0 41,179 5,008 28,709,624,837
  2 1397/01/31 5,764,123 5,693,455 0 0 45,187 0 41,179 5,008 28,512,820,876
  3 1397/01/30 5,764,390 5,693,721 0 0 45,187 0 41,179 5,008 28,514,156,992
  4 1397/01/29 5,764,657 5,693,989 0 25 45,187 0 41,179 5,008 28,515,494,716
  5 1397/01/28 5,786,766 5,715,448 0 103 45,162 29 41,179 4,983 28,480,078,488
  6 1397/01/27 5,819,954 5,747,078 0 0 45,059 0 41,150 4,909 28,212,403,732
  7 1397/01/26 5,786,157 5,713,742 0 0 45,059 0 41,150 4,909 28,048,761,033
  8 1397/01/25 5,817,202 5,744,307 0 0 45,059 0 41,150 4,909 28,198,800,801
  9 1397/01/24 5,817,513 5,744,618 0 0 45,059 0 41,150 4,909 28,200,327,843
  10 1397/01/23 5,817,824 5,744,929 0 0 45,059 26 41,150 4,909 28,201,856,381
  11 1397/01/22 5,817,752 5,745,241 0 0 45,059 0 41,124 4,935 28,352,762,714
  12 1397/01/21 5,883,615 5,810,196 0 0 45,059 0 41,124 4,935 28,673,319,470
  13 1397/01/20 5,936,330 5,860,631 0 0 45,059 0 41,124 4,935 28,922,214,719
  14 1397/01/19 6,002,786 5,925,659 0 0 45,059 0 41,124 4,935 29,243,126,881
  15 1397/01/18 6,087,983 6,009,619 0 0 45,059 0 41,124 4,935 29,657,468,030
  16 1397/01/17 6,189,094 6,104,305 0 0 45,059 0 41,124 4,935 30,124,745,195
  17 1397/01/16 6,189,459 6,104,670 0 0 45,059 0 41,124 4,935 30,126,544,051
  18 1397/01/15 6,189,824 6,105,034 0 0 45,059 1,000 41,124 4,935 30,128,343,902
  19 1397/01/14 6,145,906 6,075,738 0 0 45,059 0 40,124 5,935 36,059,506,222
  20 1397/01/13 6,185,933 6,115,211 0 0 45,059 0 40,124 5,935 36,293,779,696
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi