صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۴۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۵,۰۲۸,۷۶۵,۹۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۲۳,۳۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۴۱,۰۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۴۱,۰۲۴
تاریخ انتشار
1398/07/12
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۳,۶۲۳,۳۹۹ ۱۳,۴۴۱,۰۲۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۶۹ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۵۳۴ ۱۵۵,۰۲۸,۷۶۵,۹۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳,۶۲۳,۸۶۷ ۱۳,۴۴۱,۴۹۲ ۰ ۰ ۵۶,۹۶۹ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۵۳۴ ۱۵۵,۰۳۴,۱۶۹,۷۳۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳,۶۲۴,۳۳۶ ۱۳,۴۴۱,۹۶۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۶۹ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۵۳۴ ۱۵۵,۰۳۹,۵۷۸,۹۹۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳,۷۳۰,۹۲۱ ۱۳,۵۴۷,۰۳۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۶۹ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۵۳۴ ۱۵۶,۲۵۱,۴۸۴,۲۸۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳,۶۰۵,۳۱۱ ۱۳,۴۲۳,۲۲۶ ۰ ۳۷ ۵۶,۹۶۹ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۵۳۴ ۱۵۴,۸۲۳,۴۸۶,۶۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳,۲۸۷,۸۳۲ ۱۳,۱۰۹,۷۳۸ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۵۰,۷۲۲,۶۵۲,۴۰۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳,۳۸۶,۳۹۴ ۱۳,۲۰۶,۹۰۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۵۱,۸۳۹,۷۴۳,۲۶۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳,۱۷۸,۱۱۹ ۱۳,۰۰۸,۴۷۸ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۹,۵۵۸,۴۷۰,۱۸۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳,۱۷۸,۵۴۰ ۱۳,۰۰۸,۸۹۹ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۹,۵۶۳,۳۱۶,۱۸۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳,۱۷۸,۹۶۲ ۱۳,۰۰۹,۳۲۱ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۹,۵۶۸,۱۶۷,۵۸۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳,۱۸۱,۲۰۵ ۱۳,۰۰۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۹,۵۱۳,۴۴۹,۶۱۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳,۲۱۴,۴۰۲ ۱۳,۰۳۸,۲۵۴ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۹,۹۰۰,۸۱۰,۱۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۲,۸۷۴,۱۴۱ ۱۲,۷۰۲,۸۶۳ ۰ ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۲,۵۴۷,۸۷۵ ۱۲,۳۸۱,۲۶۶ ۱,۸۷۸- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۲,۳۴۷,۴۱۶,۰۱۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۲,۳۲۷,۶۵۶ ۱۲,۱۶۴,۱۹۵ ۲,۲۲۲- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۳۹,۸۵۱,۷۵۰,۸۹۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۲,۳۲۸,۰۵۵ ۱۲,۱۶۴,۵۹۴ ۲,۲۲۲- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۳۹,۸۵۶,۳۳۸,۸۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲,۳۲۸,۴۵۴ ۱۲,۱۶۴,۹۹۴ ۲,۲۲۳- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۳۹,۸۶۰,۹۳۲,۱۶۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲,۷۱۴,۷۴۷ ۱۲,۵۴۵,۷۶۶ ۱,۴۰۴- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۴,۲۳۸,۶۷۵,۹۴۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۲,۹۶۱,۳۳۱ ۱۲,۷۸۹,۲۶۸ ۷۳۶- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۷,۰۳۸,۲۱۸,۸۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲,۸۷۹,۷۰۱ ۱۲,۷۰۸,۸۰۸ ۷۹۷- ۰ ۵۶,۹۳۲ ۰ ۴۶,۴۳۵ ۱۱,۴۹۷ ۱۴۶,۱۱۳,۱۶۲,۸۲۷