صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۳۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۹,۰۴۴,۴۸۸,۲۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۴۸,۶۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۱,۷۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۱,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳,۲۴۸,۶۰۹ ۱۳,۰۷۱,۷۷۷ ۰ ۰ ۵۸,۳۹۳ ۰ ۴۸,۷۵۶ ۱۰,۶۳۷ ۱۳۹,۰۴۴,۴۸۸,۲۸۲
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳,۰۷۵,۹۲۳ ۱۲,۹۰۱,۵۷۰ ۰ ۰ ۵۸,۳۹۳ ۰ ۴۸,۷۵۶ ۱۰,۶۳۷ ۱۳۷,۲۳۳,۹۹۶,۱۴۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳,۰۷۶,۶۲۵ ۱۲,۹۰۲,۲۷۱ ۰ ۰ ۵۸,۳۹۳ ۰ ۴۸,۷۵۶ ۱۰,۶۳۷ ۱۳۷,۲۴۱,۴۵۶,۶۴۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳,۰۷۷,۳۲۷ ۱۲,۹۰۲,۹۷۳ ۰ ۴ ۵۸,۳۹۳ ۰ ۴۸,۷۵۶ ۱۰,۶۳۷ ۱۳۷,۲۴۸,۹۲۲,۸۸۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۲,۹۶۶,۳۹۹ ۱۲,۷۹۳,۵۷۸ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۱۹ ۴۸,۷۵۶ ۱۰,۶۳۳ ۱۳۶,۰۳۴,۱۱۳,۹۲۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲,۸۶۹,۷۸۸ ۱۲,۶۹۸,۶۵۳ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۵,۲۶۶,۰۵۶,۱۳۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳,۰۳۳,۰۸۸ ۱۲,۸۵۹,۶۲۶ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۶,۹۸۰,۷۳۳,۱۳۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۲,۹۴۴,۵۹۷ ۱۲,۷۷۲,۴۱۷ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۶,۰۵۱,۷۸۲,۷۲۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۲,۹۰۳,۷۸۳ ۱۲,۷۳۲,۱۹۰ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۵,۶۲۳,۲۹۲,۸۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۲,۹۰۴,۱۷۲ ۱۲,۷۳۲,۵۷۹ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۵,۶۲۷,۴۳۳,۵۴۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۲,۹۰۴,۵۶۱ ۱۲,۷۳۲,۹۶۸ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۵,۶۳۱,۵۷۹,۸۷۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۲,۸۵۱,۲۱۷ ۱۲,۶۸۰,۳۹۴ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۵,۰۷۱,۵۵۷,۶۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۲,۷۷۴,۲۰۹ ۱۲,۶۰۴,۴۹۶ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۴,۲۶۳,۰۹۵,۷۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۲,۶۶۶,۰۶۲ ۱۲,۴۹۷,۹۰۲ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۳,۱۲۷,۶۵۳,۶۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۲,۶۷۸,۵۱۲ ۱۲,۵۱۰,۴۰۳ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۳,۲۶۰,۸۱۱,۹۷۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۲,۷۵۱,۲۱۶ ۱۲,۵۸۳,۲۷۷ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۴,۰۳۷,۰۶۶,۷۶۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۲,۷۵۱,۵۸۷ ۱۲,۵۸۳,۶۴۹ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۴,۰۴۱,۰۲۸,۲۳۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۲,۷۵۱,۹۶۰ ۱۲,۵۸۴,۰۲۱ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۴,۰۴۴,۹۹۵,۳۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۲,۶۷۴,۰۹۸ ۱۲,۵۰۷,۲۷۹ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۳,۲۲۷,۵۳۴,۰۳۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۲,۳۸۱,۶۰۸ ۱۲,۲۱۸,۹۷۳ ۰ ۰ ۵۸,۳۸۹ ۰ ۴۸,۷۳۷ ۱۰,۶۵۲ ۱۳۰,۱۵۶,۵۰۲,۸۶۶