اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,765
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,235
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,343,371,904
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,029,632
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,948,242
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,948,242
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 6,029,632 5,948,242 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,343,371,904
  2 1397/04/24 6,068,746 5,986,802 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,527,109,440
  3 1397/04/23 6,091,581 6,009,318 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,634,400,930
  4 1397/04/22 6,029,912 5,948,376 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,344,013,702
  5 1397/04/21 6,030,280 5,948,744 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,345,765,029
  6 1397/04/20 6,030,648 5,949,112 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,347,517,262
  7 1397/04/19 6,089,229 6,001,977 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,599,420,465
  8 1397/04/18 6,126,645 6,038,865 0 0 45,337 0 41,572 4,765 28,775,192,556
  9 1397/04/17 6,127,135 6,039,355 0 0 45,337 245 41,572 4,765 28,777,525,935
  10 1397/04/16 6,133,017 6,049,398 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,307,482,018
  11 1397/04/15 6,187,527 6,103,132 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,576,692,512
  12 1397/04/14 6,187,999 6,103,605 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,579,060,236
  13 1397/04/13 6,188,478 6,104,083 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,581,457,727
  14 1397/04/12 6,131,989 6,050,265 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,311,828,319
  15 1397/04/11 6,121,551 6,039,932 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,260,060,003
  16 1397/04/10 6,120,344 6,038,749 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,254,130,827
  17 1397/04/09 6,217,006 6,134,004 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,731,362,465
  18 1397/04/08 6,215,437 6,132,425 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,723,450,817
  19 1397/04/07 6,215,845 6,132,833 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,725,493,389
  20 1397/04/06 6,216,253 6,133,241 0 0 45,337 0 41,327 5,010 30,727,537,081