صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۴۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۶,۵۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۰,۳۳۹,۸۶۲,۳۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۰,۴۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۹۰,۱۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۹۰,۱۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۶۱۰,۴۲۸ ۱,۵۹۰,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۸۰,۳۳۹,۸۶۲,۳۸۴
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۵۷۳,۷۶۱ ۱,۵۵۴,۰۰۳ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۷۶,۲۴۱,۰۱۲,۱۲۴
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۵۷۳,۸۱۰ ۱,۵۵۴,۰۵۲ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۷۶,۲۴۶,۶۲۳,۴۶۳
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۵۷۳,۸۶۰ ۱,۵۵۴,۱۰۲ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۷۶,۲۵۲,۲۴۰,۶۰۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۵۷۰,۵۹۶ ۱,۵۵۰,۸۵۱ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۷۵,۸۸۳,۵۶۸,۳۳۳
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۵۵۶,۷۷۹ ۱,۵۳۷,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۷۴,۳۳۹,۲۱۷,۴۸۴
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۴۹۸,۰۴۹ ۱,۴۷۹,۳۴۵ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۱۷۴ ۴۹,۲۲۴ ۱۱۳,۴۱۱ ۱۶۷,۷۷۳,۹۹۲,۷۵۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۴۴۳,۶۹۱ ۱,۴۲۵,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۶۱,۹۴۸,۵۳۰,۰۶۱
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۴۲۱,۳۴۰ ۱,۴۰۳,۷۶۲ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۵۹,۴۴۶,۳۱۸,۲۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۴۲۰,۳۶۸ ۱,۴۰۲,۷۹۱ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۵۹,۳۳۶,۰۱۳,۴۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۴۲۰,۴۱۰ ۱,۴۰۲,۸۳۳ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۵۹,۳۴۰,۷۸۳,۹۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۴۳۹,۸۹۰ ۱,۴۲۲,۰۳۵ ۰ ۰ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۶۱,۵۲۱,۸۹۷,۸۴۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۴۷۹,۵۶۴ ۱,۴۶۱,۱۴۳ ۰ ۶۷ ۱۶۱,۶۳۵ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۸۵ ۱۶۵,۹۶۳,۸۹۵,۰۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۴۷۹,۶۵۲ ۱,۴۶۱,۲۱۹ ۰ ۱,۰۱۱ ۱۶۱,۵۶۸ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۳,۵۱۸ ۱۶۵,۸۷۴,۶۸۰,۶۸۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۴۹۹,۲۲۵ ۱,۴۸۰,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۶۰,۵۵۷ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۲,۵۰۷ ۱۶۶,۵۴۹,۲۳۸,۳۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۵۶۰,۹۱۷ ۱,۵۴۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۱۶۰,۵۵۷ ۰ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۲,۵۰۷ ۱۷۳,۳۹۰,۷۳۴,۵۸۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۵۶۰,۹۶۸ ۱,۵۴۱,۲۰۶ ۰ ۷,۲۲۷ ۱۶۰,۵۵۷ ۶۵ ۴۹,۰۵۰ ۱۱۲,۵۰۷ ۱۷۳,۳۹۶,۴۲۳,۱۹۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۵۶۱,۰۰۶ ۱,۵۳۹,۹۰۰ ۰ ۳ ۱۵۳,۳۳۰ ۰ ۴۸,۹۸۵ ۱۰۵,۳۴۵ ۱۶۲,۲۲۰,۷۸۹,۷۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۵۴۱,۳۳۱ ۱,۵۲۰,۵۵۲ ۰ ۱۹ ۱۵۳,۳۲۷ ۰ ۴۸,۹۸۵ ۱۰۵,۳۴۲ ۱۶۰,۱۷۷,۹۸۷,۶۸۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۵۴۰,۱۲۰ ۱,۵۱۹,۳۵۶ ۰ ۱۹ ۱۵۳,۳۰۸ ۰ ۴۸,۹۸۵ ۱۰۵,۳۲۳ ۱۶۰,۰۲۳,۱۰۱,۰۲۸