صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۶۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۶,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۱۲,۹۲۴,۸۹۲,۲۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۱۲۵,۷۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۸۴,۰۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۸۴,۰۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۶,۱۲۵,۷۴۳ ۶,۰۸۴,۰۸۴ ۰ ۵۶ ۲۵۳,۳۱۴ ۵۸۲ ۱۲۰,۶۹۹ ۱۳۳,۶۱۵ ۸۱۲,۹۲۴,۸۹۲,۲۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۶,۲۹۷,۲۷۷ ۶,۲۵۵,۱۶۹ ۰ ۰ ۲۵۳,۲۵۸ ۰ ۱۲۰,۱۱۷ ۱۳۴,۱۴۱ ۸۳۹,۰۷۴,۵۸۹,۴۵۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۶,۲۴۵,۰۹۶ ۶,۲۰۲,۰۲۳ ۰ ۰ ۲۵۳,۲۵۸ ۰ ۱۲۰,۱۱۷ ۱۳۴,۱۴۱ ۸۳۱,۹۴۵,۵۴۷,۳۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۶,۲۴۵,۴۳۰ ۶,۲۰۲,۳۵۷ ۰ ۰ ۲۵۳,۲۵۸ ۰ ۱۲۰,۱۱۷ ۱۳۴,۱۴۱ ۸۳۱,۹۹۰,۳۷۹,۹۲۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۶,۲۴۵,۷۶۴ ۶,۲۰۲,۶۹۱ ۰ ۲۴۱ ۲۵۳,۲۵۸ ۱۷۳ ۱۲۰,۱۱۷ ۱۳۴,۱۴۱ ۸۳۲,۰۳۵,۲۱۸,۴۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۶,۲۴۶,۰۳۰ ۶,۲۰۲,۹۳۵ ۰ ۱۴۷ ۲۵۳,۰۱۷ ۸۶۳ ۱۱۹,۹۴۴ ۱۳۴,۰۷۳ ۸۳۱,۶۴۶,۱۵۵,۲۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۶,۱۶۹,۰۱۲ ۶,۱۲۶,۶۰۶ ۰ ۶۸۷ ۲۵۲,۸۷۰ ۷۴۷ ۱۱۹,۰۸۱ ۱۳۴,۷۸۹ ۸۲۵,۷۹۹,۱۱۲,۷۹۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶,۲۴۰,۳۹۷ ۶,۱۹۷,۶۱۲ ۰ ۱۳۹ ۲۵۲,۱۸۳ ۵۵۹ ۱۱۸,۳۳۴ ۱۳۴,۸۴۹ ۸۳۵,۷۴۱,۷۵۲,۱۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۶,۳۶۴,۶۷۱ ۶,۳۱۸,۹۶۲ ۰ ۱۴۴ ۲۵۲,۰۴۴ ۲۱۸ ۱۱۷,۷۷۵ ۱۳۵,۲۶۹ ۸۵۴,۷۵۹,۶۱۷,۷۱۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶,۳۴۴,۰۰۹ ۶,۲۹۸,۱۵۱ ۰ ۰ ۲۵۱,۹۰۰ ۰ ۱۱۷,۵۵۷ ۱۳۵,۳۴۳ ۸۵۲,۴۱۰,۶۳۸,۰۰۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۶,۱۴۸,۰۵۴ ۶,۱۰۳,۶۵۱ ۰ ۰ ۲۵۱,۹۰۰ ۰ ۱۱۷,۵۵۷ ۱۳۵,۳۴۳ ۸۲۶,۰۸۶,۴۷۱,۳۸۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۶,۱۴۸,۳۸۷ ۶,۱۰۳,۹۸۵ ۰ ۱۶۶ ۲۵۱,۹۰۰ ۶۶۶ ۱۱۷,۵۵۷ ۱۳۵,۳۴۳ ۸۲۶,۱۳۱,۶۲۶,۹۱۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۶,۱۴۸,۵۰۳ ۶,۱۰۴,۲۶۴ ۰ ۱۰۷ ۲۵۱,۷۳۴ ۸۳۳ ۱۱۶,۸۹۱ ۱۳۵,۸۴۳ ۸۲۹,۲۲۱,۵۹۸,۳۴۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۶,۱۴۹,۸۰۳ ۶,۱۰۵,۷۷۷ ۰ ۴۱۶ ۲۵۱,۶۲۷ ۱,۱۸۰ ۱۱۶,۰۵۸ ۱۳۶,۵۶۹ ۸۳۳,۸۵۹,۸۱۸,۳۱۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۶,۰۹۲,۷۰۴ ۶,۰۴۹,۳۳۲ ۰ ۳۹۶ ۲۵۱,۲۱۱ ۷۲۲ ۱۱۴,۸۷۸ ۱۳۷,۳۳۳ ۸۳۰,۷۷۲,۹۴۶,۴۲۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶,۱۷۶,۹۴۵ ۶,۱۳۲,۶۳۰ ۰ ۶۲ ۲۵۰,۸۱۵ ۱,۲۸۵ ۱۱۴,۱۵۶ ۱۳۷,۶۵۹ ۸۴۴,۲۱۱,۷۶۸,۱۴۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۶,۳۳۲,۲۵۶ ۶,۲۸۷,۸۹۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۷۵۳ ۰ ۱۱۲,۸۷۱ ۱۳۸,۸۸۲ ۸۷۳,۲۷۴,۷۴۸,۹۸۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶,۲۸۲,۶۲۲ ۶,۲۳۵,۹۱۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۷۵۳ ۰ ۱۱۲,۸۷۱ ۱۳۸,۸۸۲ ۸۶۶,۰۵۵,۶۷۸,۶۹۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۶,۲۸۲,۹۸۱ ۶,۲۳۶,۲۶۹ ۰ ۳۲۷ ۲۵۰,۷۵۳ ۱,۵۵۸ ۱۱۲,۸۷۱ ۱۳۸,۸۸۲ ۸۶۶,۱۰۵,۵۴۷,۲۰۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۶,۲۸۲,۸۲۲ ۶,۲۳۶,۵۲۰ ۰ ۱۰۲ ۲۵۰,۴۲۶ ۴۹ ۱۱۱,۳۱۳ ۱۴۰,۱۱۳ ۸۷۳,۸۱۷,۵۴۱,۲۸۶