صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۳,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۶,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۶۳,۸۲۵,۶۸۸,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۱۷,۶۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۷۵,۳۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۷۵,۳۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۶,۳۱۷,۶۶۹ ۶,۲۷۵,۳۹۷ ۰ ۷۰۶ ۲۴۶,۶۵۸ ۷۰۹ ۹۴,۰۷۰ ۱۵۳,۵۸۸ ۹۶۳,۸۲۵,۶۸۸,۱۴۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۶,۴۵۲,۱۶۳ ۶,۴۰۸,۸۴۶ ۰ ۳۲۸ ۲۴۵,۹۵۲ ۱,۰۶۳ ۹۳,۳۶۱ ۱۵۳,۵۹۱ ۹۸۴,۳۴۱,۱۲۷,۴۷۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۶,۲۸۴,۱۲۷ ۶,۲۴۱,۸۰۷ ۰ ۰ ۲۴۵,۶۲۴ ۰ ۹۲,۲۹۸ ۱۵۴,۳۲۶ ۹۶۳,۲۷۳,۰۴۹,۴۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۶,۳۹۸,۹۹۹ ۶,۳۵۳,۶۳۷ ۰ ۰ ۲۴۵,۶۲۴ ۰ ۹۲,۲۹۸ ۱۵۴,۳۲۶ ۹۸۰,۵۳۱,۳۰۷,۰۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۶,۳۹۹,۳۱۶ ۶,۳۵۳,۹۵۴ ۰ ۳۵۰ ۲۴۵,۶۲۴ ۵۴۷ ۹۲,۲۹۸ ۱۵۴,۳۲۶ ۹۸۰,۵۸۰,۲۵۱,۱۰۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۶,۳۹۹,۴۷۳ ۶,۳۵۴,۱۶۸ ۰ ۴۴۵ ۲۴۵,۲۷۴ ۳۵ ۹۱,۷۵۱ ۱۵۴,۵۲۳ ۹۸۱,۸۶۵,۱۴۰,۰۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۶,۳۶۴,۰۰۰ ۶,۳۱۹,۲۶۰ ۰ ۱,۳۱۰ ۲۴۴,۸۲۹ ۵۰۵ ۹۱,۷۱۶ ۱۵۴,۱۱۳ ۹۷۳,۸۸۰,۰۹۰,۳۲۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۶,۲۸۲,۲۳۵ ۶,۲۳۷,۸۹۹ ۰ ۶۶۲ ۲۴۳,۵۱۹ ۱۱۰ ۹۱,۲۱۱ ۱۵۳,۳۰۸ ۹۵۶,۳۱۹,۸۷۳,۴۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۶,۰۹۹,۷۵۹ ۶,۰۵۶,۶۴۹ ۰ ۳,۰۱۳ ۲۴۲,۸۵۷ ۲۰ ۹۱,۱۰۱ ۱۵۲,۷۵۶ ۹۲۵,۱۸۹,۵۱۹,۲۰۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۶,۰۳۲,۱۵۶ ۵,۹۸۸,۷۲۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۸۴۴ ۰ ۹۱,۰۸۱ ۱۴۹,۷۶۳ ۸۹۶,۸۸۸,۶۲۹,۸۱۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۶,۰۳۰,۲۹۸ ۵,۹۸۵,۵۴۳ ۰ ۰ ۲۳۹,۸۴۴ ۰ ۹۱,۰۸۱ ۱۴۹,۷۶۳ ۸۹۶,۴۱۲,۹۲۴,۱۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۶,۰۳۰,۶۱۲ ۵,۹۸۵,۸۵۸ ۰ ۵۵۱ ۲۳۹,۸۴۴ ۱۸۲ ۹۱,۰۸۱ ۱۴۹,۷۶۳ ۸۹۶,۴۶۰,۰۰۳,۸۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۶,۰۳۰,۸۷۲ ۵,۹۸۶,۰۰۷ ۰ ۲۷۵ ۲۳۹,۲۹۳ ۲۴۵ ۹۰,۸۹۹ ۱۴۹,۳۹۴ ۸۹۴,۲۷۳,۵۴۵,۴۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۵,۷۵۵,۸۹۷ ۵,۷۱۲,۴۱۷ ۰ ۱,۲۶۹ ۲۳۹,۰۱۸ ۲۸ ۹۰,۶۵۴ ۱۴۹,۳۶۴ ۸۵۳,۲۲۹,۴۸۱,۵۸۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۵,۵۴۵,۱۸۴ ۵,۵۰۲,۹۹۲ ۰ ۷۶۴ ۲۳۷,۷۴۹ ۲,۰۹۲ ۹۰,۶۲۶ ۱۴۸,۱۲۳ ۸۱۵,۱۱۹,۷۵۶,۰۸۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۵,۶۲۶,۱۱۵ ۵,۵۸۵,۷۴۳ ۰ ۶۸۲ ۲۳۶,۹۸۵ ۳,۸۷۷ ۸۸,۵۳۴ ۱۴۹,۴۵۱ ۸۳۴,۷۹۴,۸۴۰,۷۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵,۵۴۵,۴۲۱ ۵,۵۰۷,۷۷۹ ۰ ۰ ۲۳۶,۳۰۳ ۰ ۸۴,۶۵۷ ۱۵۲,۶۴۶ ۸۴۰,۷۴۰,۴۲۱,۱۲۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۵,۴۱۶,۵۹۱ ۵,۳۸۱,۹۲۹ ۰ ۰ ۲۳۶,۳۰۳ ۰ ۸۴,۶۵۷ ۱۵۲,۶۴۶ ۸۲۱,۵۲۹,۹۳۲,۰۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۵,۴۱۶,۸۳۴ ۵,۳۸۲,۱۷۲ ۰ ۲,۵۳۶ ۲۳۶,۳۰۳ ۶۱۷ ۸۴,۶۵۷ ۱۵۲,۶۴۶ ۸۲۱,۵۶۷,۰۲۵,۴۷۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۵,۴۱۷,۹۹۲ ۵,۳۸۲,۸۳۲ ۰ ۴,۰۳۳ ۲۳۳,۷۶۷ ۱۰ ۸۴,۰۴۰ ۱۵۰,۷۲۷ ۸۱۱,۳۳۸,۰۸۸,۷۶۶