اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,937
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,063
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,361,717,004
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,207,386
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,124,594
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,124,594
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/25 6,207,386 6,124,594 0 0 45,059 0 40,122 5,937 36,361,717,004
  2 1396/12/24 6,207,723 6,124,931 0 0 45,059 0 40,122 5,937 36,363,716,194
  3 1396/12/23 6,205,497 6,122,705 0 0 45,059 169 40,122 5,937 36,350,499,505
  4 1396/12/22 6,227,588 6,146,750 0 0 45,059 0 39,953 6,106 37,532,053,445
  5 1396/12/21 6,243,313 6,162,321 0 0 45,059 101 39,953 6,106 37,627,135,052
  6 1396/12/20 6,275,269 6,193,269 0 0 45,059 0 39,852 6,207 38,441,619,466
  7 1396/12/19 6,299,981 6,217,168 0 0 45,059 0 39,852 6,207 38,589,961,412
  8 1396/12/18 6,321,496 6,238,374 0 0 45,059 0 39,852 6,207 38,721,584,748
  9 1396/12/17 6,321,833 6,238,711 0 0 45,059 0 39,852 6,207 38,723,677,990
  10 1396/12/16 6,322,170 6,239,048 0 0 45,059 0 39,852 6,207 38,725,771,447
  11 1396/12/15 6,417,969 6,333,488 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,311,958,306
  12 1396/12/14 6,447,349 6,362,454 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,491,754,664
  13 1396/12/13 6,428,819 6,343,651 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,375,040,572
  14 1396/12/12 6,426,427 6,341,315 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,360,545,127
  15 1396/12/11 6,454,323 6,368,798 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,531,129,768
  16 1396/12/10 6,454,682 6,369,157 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,533,358,544
  17 1396/12/09 6,455,041 6,369,517 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,535,588,928
  18 1396/12/08 6,428,413 6,343,281 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,372,745,831
  19 1396/12/07 6,450,757 6,365,307 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,509,459,713
  20 1396/12/06 6,474,704 6,388,921 0 0 45,059 0 39,852 6,207 39,656,030,666
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi