صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۲,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۷,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۸,۱۴۵,۴۶۴,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۷۶,۳۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۳۹,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۳۹,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۵,۰۷۶,۳۴۳ ۵,۰۳۹,۶۷۹ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۱۳۷ ۱۶۷,۶۲۳ ۱۳۲,۵۷۷ ۶۶۸,۱۴۵,۴۶۴,۹۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۵,۰۸۵,۲۸۷ ۵,۰۴۸,۴۶۳ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۲ ۱۶۷,۴۸۶ ۱۳۲,۷۱۴ ۶۷۰,۰۰۱,۷۳۸,۵۳۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۵,۱۱۷,۸۷۰ ۵,۰۸۰,۸۲۵ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۲۰۷ ۱۶۷,۴۸۴ ۱۳۲,۷۱۶ ۶۷۴,۳۰۶,۷۵۷,۹۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴,۹۹۲,۰۴۹ ۴,۹۵۶,۹۷۴ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۰ ۱۶۷,۲۷۷ ۱۳۲,۹۲۳ ۶۵۸,۸۹۵,۸۹۵,۰۱۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۴,۹۳۱,۳۰۹ ۴,۸۹۷,۴۱۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۰ ۱۶۷,۲۷۷ ۱۳۲,۹۲۳ ۶۵۰,۹۷۸,۶۶۲,۴۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۴,۹۳۱,۵۶۵ ۴,۸۹۷,۶۶۸ ۰ ۰ ۲۹۹,۲۰۰ ۰ ۱۶۷,۲۷۷ ۱۳۲,۹۲۳ ۶۵۱,۰۱۲,۷۰۷,۱۸۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۴,۹۳۱,۸۲۱ ۴,۸۹۷,۹۲۴ ۰ ۲ ۲۹۹,۲۰۰ ۰ ۱۶۷,۲۷۷ ۱۳۲,۹۲۳ ۶۵۱,۰۴۶,۷۵۹,۲۸۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۴,۸۴۶,۵۰۰ ۴,۸۱۳,۱۴۸ ۰ ۶۲ ۲۹۹,۱۹۸ ۱۸ ۱۶۷,۲۷۷ ۱۳۲,۹۲۱ ۶۳۹,۷۶۸,۳۸۳,۷۱۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۴,۷۸۴,۲۴۸ ۴,۷۵۱,۴۹۶ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۶ ۰ ۱۶۷,۲۵۹ ۱۳۲,۸۷۷ ۶۳۱,۳۶۴,۵۰۳,۲۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۴,۸۳۴,۵۲۶ ۴,۸۰۰,۷۸۰ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۶ ۲۲۲ ۱۶۷,۲۵۹ ۱۳۲,۸۷۷ ۶۳۷,۹۱۳,۲۹۵,۴۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۴,۸۶۹,۷۸۳ ۴,۸۳۶,۳۱۷ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۶ ۰ ۱۶۷,۰۳۷ ۱۳۳,۰۹۹ ۶۴۳,۷۰۸,۹۳۱,۸۹۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۴,۷۵۳,۰۲۴ ۴,۷۲۰,۶۱۶ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۶ ۰ ۱۶۷,۰۳۷ ۱۳۳,۰۹۹ ۶۲۸,۳۰۹,۲۹۳,۹۵۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۴,۷۵۳,۲۶۸ ۴,۷۲۰,۸۶۰ ۰ ۱۶ ۲۹۹,۱۳۶ ۲۵۶ ۱۶۷,۰۳۷ ۱۳۳,۰۹۹ ۶۲۸,۳۴۱,۷۲۵,۵۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۴,۷۵۳,۴۴۹ ۴,۷۲۱,۱۰۰ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۲۰ ۱,۱۳۷ ۱۶۶,۷۸۱ ۱۳۳,۳۳۹ ۶۲۹,۵۰۶,۷۱۶,۵۱۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۴,۷۴۵,۳۴۵ ۴,۷۱۳,۵۹۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۲۰ ۳۷۳ ۱۶۵,۶۴۴ ۱۳۴,۴۷۶ ۶۳۳,۸۶۵,۰۰۶,۰۰۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۴,۸۳۵,۳۸۹ ۴,۸۰۳,۳۸۰ ۰ ۱۷ ۲۹۹,۱۲۰ ۱۷۷ ۱۶۵,۲۷۱ ۱۳۴,۸۴۹ ۶۴۷,۷۳۱,۰۲۶,۵۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۴,۹۴۸,۴۱۵ ۴,۹۱۵,۶۶۸ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۰۳ ۸۰۰ ۱۶۵,۰۹۴ ۱۳۵,۰۰۹ ۶۶۳,۶۵۹,۴۲۱,۶۰۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۵,۰۵۳,۸۳۳ ۵,۰۲۰,۵۵۸ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۰۳ ۰ ۱۶۴,۲۹۴ ۱۳۵,۸۰۹ ۶۸۱,۸۳۶,۹۷۴,۲۲۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۵,۰۹۲,۶۷۰ ۵,۰۵۹,۱۲۶ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۰۳ ۰ ۱۶۴,۲۹۴ ۱۳۵,۸۰۹ ۶۸۷,۰۷۴,۹۰۴,۰۲۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۵,۰۹۲,۹۲۶ ۵,۰۵۹,۳۸۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۰۳ ۰ ۱۶۴,۲۹۴ ۱۳۵,۸۰۹ ۶۸۷,۱۰۹,۶۴۱,۰۰۵