اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,008
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,992
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,046,738,353
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,667,118
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,600,387
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,600,387
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 5,667,118 5,600,387 0 0 45,286 0 41,278 5,008 28,046,738,353
  2 1397/03/04 5,638,373 5,572,081 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,904,982,944
  3 1397/03/03 5,638,705 5,572,413 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,906,646,436
  4 1397/03/02 5,639,037 5,572,746 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,908,311,012
  5 1397/03/01 5,570,770 5,505,460 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,571,342,973
  6 1397/02/31 5,586,735 5,521,190 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,650,117,384
  7 1397/02/30 5,589,777 5,522,432 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,656,341,385
  8 1397/02/29 5,522,659 5,456,282 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,325,058,350
  9 1397/02/28 5,463,712 5,398,183 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,034,101,663
  10 1397/02/27 5,463,961 5,398,432 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,035,349,353
  11 1397/02/26 5,464,210 5,398,682 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,036,598,693
  12 1397/02/25 5,465,280 5,399,741 0 99 45,286 38 41,278 5,008 27,041,903,769
  13 1397/02/24 5,426,378 5,360,511 0 0 45,187 0 41,240 4,947 26,518,445,974
  14 1397/02/23 5,382,256 5,317,030 0 0 45,187 0 41,240 4,947 26,303,346,261
  15 1397/02/22 5,360,699 5,295,774 0 0 45,187 0 41,240 4,947 26,198,195,858
  16 1397/02/21 5,397,979 5,332,525 0 0 45,187 0 41,240 4,947 26,380,001,411
  17 1397/02/20 5,398,255 5,332,800 0 0 45,187 0 41,240 4,947 26,381,362,346
  18 1397/02/19 5,398,530 5,333,076 0 0 45,187 1 41,240 4,947 26,382,724,841
  19 1397/02/18 5,446,773 5,380,653 0 0 45,187 0 41,239 4,948 26,623,469,776
  20 1397/02/17 5,371,263 5,306,225 0 0 45,187 12 41,239 4,948 26,255,203,656
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق