اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,090
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,910
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 46,017,308,086
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,159,595
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,040,729
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,040,729
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 9,159,595 9,040,729 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,017,308,086
  2 1398/02/30 9,024,280 8,900,976 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,305,965,371
  3 1398/02/29 9,068,258 8,966,624 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,640,114,391
  4 1398/02/28 9,290,206 9,158,934 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,618,975,607
  5 1398/02/27 9,153,671 9,025,185 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,938,192,162
  6 1398/02/26 9,154,398 9,025,913 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,941,896,370
  7 1398/02/25 9,155,126 9,026,641 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,945,600,637
  8 1398/02/24 9,112,111 8,983,559 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,726,315,990
  9 1398/02/23 8,974,553 8,855,202 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,072,978,589
  10 1398/02/22 8,861,115 8,777,833 0 0 49,743 0 45,653 5,090 44,679,169,152
  11 1398/02/21 9,093,332 8,972,096 0 0 49,743 0 45,653 5,090 45,667,966,820
  12 1398/02/20 9,153,431 9,070,711 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,169,918,815
  13 1398/02/19 9,153,996 9,071,276 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,172,795,709
  14 1398/02/18 9,154,561 9,071,841 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,175,672,605
  15 1398/02/17 9,111,405 9,058,712 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,108,844,093
  16 1398/02/16 9,308,276 9,215,650 0 0 49,743 0 45,653 5,090 46,907,657,111
  17 1398/02/15 9,697,439 9,558,979 0 0 49,743 0 45,653 5,090 48,655,203,922
  18 1398/02/14 9,705,591 9,566,624 0 0 49,743 0 45,653 5,090 48,694,116,092
  19 1398/02/13 9,478,059 9,345,109 0 0 49,743 0 45,653 5,090 47,566,605,162
  20 1398/02/12 9,478,815 9,345,865 0 0 49,743 0 45,653 5,090 47,570,452,428