اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,207
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,793
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,155,125,504
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,719,591
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,630,437
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,630,437
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 6,719,591 6,630,437 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,155,125,504
  2 1396/11/28 6,764,723 6,674,812 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,430,557,559
  3 1396/11/27 6,780,134 6,689,052 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,518,944,269
  4 1396/11/26 6,780,456 6,689,374 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,520,941,943
  5 1396/11/25 6,780,778 6,689,696 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,522,941,741
  6 1396/11/24 6,796,615 6,705,312 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,619,870,425
  7 1396/11/23 6,774,510 6,683,507 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,484,530,171
  8 1396/11/22 6,736,765 6,645,196 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,246,729,677
  9 1396/11/21 6,736,581 6,645,012 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,245,588,326
  10 1396/11/20 6,756,830 6,664,961 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,369,413,549
  11 1396/11/19 6,756,659 6,664,790 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,368,351,575
  12 1396/11/18 6,756,488 6,664,620 0 0 45,059 0 39,852 6,207 41,367,293,378
  13 1396/11/17 6,717,132 6,625,993 0 0 45,059 3,365 39,852 6,207 41,127,535,512
  14 1396/11/16 6,631,390 6,572,432 0 0 45,059 99 36,487 9,572 62,911,318,184
  15 1396/11/15 6,582,131 6,520,918 0 0 45,059 98 36,388 9,671 63,063,794,717
  16 1396/11/14 6,620,969 6,551,786 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,004,397,725
  17 1396/11/13 6,664,956 6,581,936 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,298,933,668
  18 1396/11/12 6,665,018 6,581,998 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,299,539,091
  19 1396/11/11 6,665,080 6,582,060 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,300,148,910
  20 1396/11/10 6,727,380 6,634,331 0 0 45,059 0 36,290 9,769 64,810,776,271
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق