صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ تغییر رکن متولی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تغییر مدیر صندوق و افزودن ماده ۶۵ به اساسنامه و تغییر ماده ۶۵ به ۶۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ اصلاح بند د ماده ۲۲ اساسنامه صندوق تغییرات اساسنامه