صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396
منبع -
مقدمه تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست