صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما
منبع -
مقدمه انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما
متن خبر
پیوست