صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396
منبع -
مقدمه گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست