صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی پرسشهای رایج
عنوان خبر عدم تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه با توجه به شیوع ویروس کرونا مجمع صندوق فوق در تاریخ 1398/12/14 تشکیل نمی شود.
متن خبر
پیوست