لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1397/11/15
2 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1397/10/26
3 انتشار گزارش افشای پرتفوی ماه های منتهی به 30 مهر صندوق در تارنما و کدال 1397/08/07
4 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1397/07/28
5 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1397/05/16
6 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/09
7 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/04/09
8 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 فروردین 1397 1397/04/09
9 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 29 اسفند 1396 1397/04/09
10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 (اصلاحی) 1397/04/09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه