صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
52 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
53 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
54 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
55 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
56 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
57 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396 ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
58 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
59 ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
60 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
سایز صفحه