صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
52 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
53 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
54 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماه منتهی به 95/12/30 در سامانه کدال ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
55 برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
56 ثبت مجمع مورخ 1395/11/03 با موضوع اضافه شدن امضای آقای ارژنگ طیب نژاد به عنوان یکی از امضاهای مجاز صندوق ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
57 انتشار گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 950930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
58 انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 در سامانه کدال ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
59 تایید آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
60 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
سایز صفحه