صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
52 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
53 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
54 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
55 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
56 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396 ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
57 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
58 ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
59 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
60 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
سایز صفحه