صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۲,۱۷۴ ۸۵.۷۹ ۱۸۴,۴۰۸ ۸۹.۰۶ ۲۱۹,۷۷۷ ۹۳.۹۵ ۲۴۷,۴۸۶ ۹۳.۳۴
اوراق ۲,۳۷۴ ۴.۸۳ ۲,۰۶۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۶۴۱ ۳.۳۴ ۱۴,۱۴۵ ۶.۸۳ ۱۰,۳۵۹ ۴.۴۳ ۱۴,۴۳۹ ۵.۴۵
سایر دارایی ها ۳,۰۶۷ ۶.۲۴ ۶,۴۴۶ ۳.۱۱ ۳,۸۰۴ ۱.۶۳ ۳,۲۱۲ ۱.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۰۹۶ ۴۶.۹۸ ۹۴,۱۰۷ ۴۵.۴۵ ۱۱۰,۰۶۷ ۴۷.۰۵ ۱۲۳,۷۵۹ ۴۶.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد