ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,875 86.92 32,240 91.96 38,168 93.35 48,756 88.32
اوراق 1,917 4.77 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 951 2.37 1,331 3.79 1,264 3.09 5,352 9.69
سایر دارایی ها 2,341 5.83 2,110 6.01 2,518 6.15 2,193 3.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,225 32.96 6,994 19.95 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد