ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,954 86.81 24,932 78.96 23,350 78.78 28,425 84
اوراق 1,970 4.89 1,460 4.62 1,337 4.51 0 0
وجه نقد 941 2.33 1,058 3.35 1,676 5.65 2,695 7.96
سایر دارایی ها 2,347 5.82 4,124 13.06 3,273 11.04 2,718 8.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,382 33.23 17,803 56.38 16,762 56.55 18,247 53.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق