صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹,۴۹۹ ۸۵.۴۶ ۱۳۴,۹۷۷ ۸۸.۸۵ ۱۴۵,۹۰۶ ۸۷.۱۶ ۱۵۸,۵۷۴ ۸۶.۳۱
اوراق ۲,۳۷۰ ۵.۱۳ ۴۴۱ ۰.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۴۶۰ ۳.۱۶ ۱۳,۲۲۴ ۸.۷۱ ۱۷,۵۹۲ ۱۰.۵۱ ۲۲,۲۳۱ ۱۲.۱
سایر دارایی ها ۲,۹۹۰ ۶.۴۷ ۳,۲۷۶ ۲.۱۶ ۳,۹۰۱ ۲.۳۳ ۲,۹۲۵ ۱.۵۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱,۷۵۰ ۴۷.۰۶ ۶۶,۲۶۵ ۴۳.۶۲ ۷۳,۱۸۶ ۴۳.۷۲ ۷۸,۷۸۹ ۴۲.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد