صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۳,۸۴۹ ۸۸.۱۵ ۶۰۹,۱۳۵ ۹۲.۰۱ ۵۸۳,۱۷۵ ۹۶.۴۳ ۶۵۱,۶۶۴ ۹۷.۳۵
اوراق ۲,۳۱۷ ۲.۷۷ ۳,۶۶۸ ۰.۵۵ ۳۴۳ ۰.۰۶ ۳۴۷ ۰.۰۵
وجه نقد ۳,۰۹۷ ۳.۷ ۲۷,۵۸۸ ۴.۱۷ ۱۱,۵۲۵ ۱.۹۱ ۸,۷۳۶ ۱.۳۱
سایر دارایی ها ۴,۵۹۸ ۵.۴۹ ۲۱,۶۶۷ ۳.۲۷ ۹,۷۴۳ ۱.۶۱ ۸,۶۵۶ ۱.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۰۷۶ ۴۶.۶۵ ۲۸۳,۶۳۹ ۴۲.۸۴ ۲۶۰,۲۵۲ ۴۳.۰۳ ۲۶۷,۷۷۵ ۴۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد