صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴,۴۵۰ ۸۶.۷۱ ۵۷۵,۰۲۷ ۸۹.۴ ۷۵۲,۲۳۱ ۸۷.۷۷ ۸۲۹,۲۲۰ ۸۳.۲۶
اوراق ۲,۳۱۵ ۳.۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۳۶۲ ۳.۷۶ ۳۲,۹۷۸ ۵.۱۳ ۳۹,۵۷۷ ۴.۶۲ ۴۹,۴۵۲ ۴.۹۷
سایر دارایی ها ۳,۷۶۳ ۵.۹۹ ۳۵,۲۱۲ ۵.۴۷ ۶۵,۲۱۸ ۷.۶۱ ۱۱۷,۲۱۵ ۱۱.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۶۲۰ ۴۷.۱۷ ۳۰۷,۷۲۸ ۴۷.۸۴ ۴۲۲,۲۰۱ ۴۹.۲۶ ۴۵۴,۹۹۴ ۴۵.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد