صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷,۸۶۳ ۸۵.۲۶ ۱۳۰,۸۹۳ ۸۹.۹۳ ۱۳۰,۶۳۹ ۸۹.۶۴ ۱۲۶,۳۶۴ ۷۷.۱۲
اوراق ۲,۴۰۸ ۵.۴۲ ۲,۹۸۲ ۲.۰۴ ۱,۴۲۰ ۰.۹۷ ۵۸۱ ۰.۳۵
وجه نقد ۱,۲۵۲ ۲.۸۲ ۸,۷۱۳ ۵.۹۸ ۱۰,۹۵۲ ۷.۵۱ ۲۶,۹۳۳ ۱۶.۴۳
سایر دارایی ها ۲,۵۲۸ ۵.۶۹ ۵,۱۶۱ ۳.۵۴ ۴,۸۱۷ ۳.۳ ۱۲,۰۹۲ ۷.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۹۷۲ ۴۷.۲۲ ۶۰,۶۷۱ ۴۱.۶۸ ۶۱,۶۲۲ ۴۲.۲۸ ۶۴,۰۱۳ ۳۹.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد