ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,906 86 33,792 77.03 40,429 90.64 39,883 86.77
اوراق 2,343 5.77 6,636 15.12 624 1.4 0 0
وجه نقد 945 2.32 125 0.28 22 0.04 3 0
سایر دارایی ها 2,414 5.94 4,197 9.56 4,372 9.8 6,920 15.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,883 48.98 13,767 31.38 15,478 34.7 16,101 35.03
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد