ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,220 86.97 78,015 87.29 53,032 78.69 38,094 88.36
اوراق 1,995 4.92 714 0.79 1,373 2.03 205 0.47
وجه نقد 944 2.33 2,868 3.2 4,377 6.49 25 0.05
سایر دارایی ها 2,281 5.63 7,710 8.62 8,609 12.77 4,786 11.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,134 32.43 37,909 42.41 29,650 43.99 26,040 60.4
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق