صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶,۱۵۸ ۸۷.۰۸ ۷۲۲,۸۰۷ ۸۸.۶۵ ۵۹۵,۶۵۳ ۸۳.۰۴ ۶۱۷,۴۹۰ ۹۵.۱۲
اوراق ۲,۳۴۵ ۳.۰۹ ۳,۴۳۶ ۰.۴۲ ۱۰,۰۹۴ ۱.۴۱ ۳۴۴ ۰.۰۵
وجه نقد ۳,۰۳۷ ۴ ۳۹,۳۱۳ ۴.۸۲ ۶۶,۶۳۴ ۹.۲۹ ۵,۴۶۷ ۰.۸۴
سایر دارایی ها ۴,۵۲۵ ۵.۹۶ ۴۹,۸۲۶ ۶.۱۱ ۴۴,۸۸۳ ۶.۲۶ ۲۵,۸۸۹ ۳.۹۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۶۹۹ ۴۶.۹۹ ۳۸۰,۱۳۳ ۴۶.۶۲ ۲۹۷,۴۶۱ ۴۱.۴۷ ۲۸۱,۹۷۰ ۴۳.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد