صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۶,۹۲۷ ۸۵.۰۹ ۱۱۴,۳۲۶ ۸۶.۷۵ ۱۳۵,۰۱۳ ۹۰.۵۳ ۱۴۴,۸۵۲ ۹۲.۳۶
اوراق ۲,۴۱۸ ۵.۵۷ ۶,۹۳۱ ۵.۲۶ ۲,۸۳۶ ۱.۹ ۱,۴۵۳ ۰.۹۲
وجه نقد ۱,۱۶۲ ۲.۶۷ ۷,۸۳۶ ۵.۹۴ ۷,۶۷۶ ۵.۱۴ ۸,۳۲۱ ۵.۳
سایر دارایی ها ۲,۵۰۶ ۵.۷۷ ۴,۶۴۴ ۳.۵۲ ۵,۹۱۵ ۳.۹۶ ۴,۲۴۳ ۲.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۵۶۱ ۴۷.۳۸ ۴۹,۰۸۹ ۳۷.۲۵ ۶۱,۹۶۸ ۴۱.۵۵ ۶۹,۲۳۹ ۴۴.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد