صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵,۲۷۸ ۸۵.۸۳ ۵۰,۷۷۱ ۸۱.۳۹ ۶۶,۸۷۳ ۷۳.۱۵ ۸۶,۷۳۷ ۷۷.۴۳
اوراق ۲,۳۴۴ ۵.۷ ۲,۳۶۹ ۳.۷۹ ۶,۹۵۴ ۷.۶ ۱۰,۹۷۵ ۹.۷۹
وجه نقد ۱,۰۴۷ ۲.۵۴ ۵,۲۵۹ ۸.۴۳ ۱۵,۳۳۱ ۱۶.۷۷ ۱۱,۱۵۲ ۹.۹۵
سایر دارایی ها ۲,۴۵۳ ۵.۹۷ ۴,۱۱۶ ۶.۵۹ ۱,۸۶۱ ۲.۰۳ ۳,۲۴۵ ۲.۸۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۹۲۰ ۴۸.۴۶ ۲۱,۴۱۷ ۳۴.۳۳ ۲۵,۰۴۵ ۲۷.۳۹ ۲۹,۸۹۰ ۲۶.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد