صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۶۱۷,۴۹۰ ۹۵.۱۲ % ۳۴۴ ۰.۰۵ % ۴ ۰ % ۵,۴۶۷ ۰.۸۴ % ۲۵,۸۸۹ ۳.۹۹ % ۲۸۱,۹۷۰ ۴۳.۴۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۶۲۲,۵۶۰ ۹۳.۱۲ % ۳۱,۵۶۳ ۴.۷۲ % ۴ ۰ % ۵,۴۶۷ ۰.۸۲ % ۸,۹۵۸ ۱.۳۴ % ۲۸۷,۶۱۳ ۴۳.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۶۳۷,۷۰۵ ۹۲.۸۵ % ۳۱,۵۲۷ ۴.۵۹ % ۴ ۰ % ۸,۶۲۳ ۱.۲۶ % ۸,۹۵۴ ۱.۳ % ۲۹۲,۵۹۱ ۴۲.۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۶۵۱,۸۵۶ ۹۲.۹۸ % ۳۱,۵۰۳ ۴.۴۹ % ۴ ۰ % ۸,۷۲۲ ۱.۲۴ % ۸,۹۵۱ ۱.۲۸ % ۲۹۷,۰۳۲ ۴۲.۳۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۶۵۷,۱۴۰ ۹۳.۰۵ % ۳۱,۴۶۴ ۴.۴۶ % ۴ ۰ % ۸,۶۳۷ ۱.۲۲ % ۸,۹۴۷ ۱.۲۷ % ۲۹۸,۹۴۵ ۴۲.۳۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۶۵۷,۱۴۰ ۹۳.۰۵ % ۳۱,۴۶۴ ۴.۴۶ % ۴ ۰ % ۸,۶۳۷ ۱.۲۲ % ۸,۹۴۳ ۱.۲۷ % ۲۹۸,۹۴۵ ۴۲.۳۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۶۵۷,۱۴۰ ۹۳.۰۵ % ۳۱,۴۶۴ ۴.۴۶ % ۴ ۰ % ۸,۶۳۷ ۱.۲۲ % ۸,۹۳۹ ۱.۲۷ % ۲۹۸,۹۴۵ ۴۲.۳۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۶۱۷,۳۸۴ ۸۸.۴۳ % ۶۱,۸۶۸ ۸.۸۶ % ۴ ۰ % ۹,۹۳۸ ۱.۴۲ % ۸,۹۳۵ ۱.۲۸ % ۲۹۴,۰۵۳ ۴۲.۱۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۵۷۱,۴۵۲ ۸۱.۷۹ % ۶۱,۸۲۶ ۸.۸۵ % ۴ ۰ % ۹,۵۲۵ ۱.۳۶ % ۵۵,۹۱۱ ۸ % ۲۹۵,۳۶۴ ۴۲.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۵۸۳,۷۴۷ ۸۲.۱ % ۴- ۰ % ۴ ۰ % ۹,۵۲۹ ۱.۳۴ % ۱۱۷,۷۴۳ ۱۶.۵۶ % ۳۰۱,۷۰۸ ۴۲.۴۳ %