ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی ¿CertificateofDeposite□ ¿CertificateofDepositePercent□ نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/25 26,735 89.87 % 0 0 % 0 0 % 1,648 5.54 % 1,363 4.58 % 17,867 60.06 %
2 1397/04/24 26,917 89.93 % 0 0 % 0 0 % 1,648 5.51 % 1,363 4.56 % 18,012 60.18 %
3 1397/04/23 27,022 85.74 % 0 0 % 0 0 % 3,130 9.93 % 1,363 4.33 % 18,088 57.39 %
4 1397/04/22 26,784 85.78 % 0 0 % 0 0 % 3,130 10.03 % 1,309 4.2 % 17,908 57.35 %
5 1397/04/21 26,784 85.78 % 0 0 % 0 0 % 3,130 10.03 % 1,309 4.19 % 17,908 57.35 %
6 1397/04/20 26,784 85.78 % 0 0 % 0 0 % 3,130 10.03 % 1,309 4.19 % 17,908 57.35 %
7 1397/04/19 28,659 91.19 % 0 0 % 0 0 % 1,459 4.64 % 1,309 4.17 % 18,139 57.72 %
8 1397/04/18 28,832 91.24 % 0 0 % 0 0 % 1,459 4.62 % 1,309 4.14 % 18,149 57.43 %
9 1397/04/17 28,832 91.24 % 0 0 % 0 0 % 1,459 4.62 % 1,309 4.14 % 18,149 57.43 %
10 1397/04/16 28,877 91.25 % 0 0 % 0 0 % 1,459 4.61 % 1,309 4.14 % 17,995 56.86 %