صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۸۲۹,۲۲۰ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۵۲ ۴.۹۷ % ۱۱۷,۲۱۵ ۱۱.۷۷ % ۴۵۴,۹۹۴ ۴۵.۶۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۸۴۹,۷۰۴ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۲۷ ۴.۶۹ % ۱۱۷,۲۰۷ ۱۱.۵۵ % ۴۶۳,۴۳۳ ۴۵.۶۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۸۳۴,۱۲۷ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۰۷ ۴.۳۳ % ۱۰۷,۰۹۳ ۱۰.۸۹ % ۴۶۴,۲۲۰ ۴۷.۱۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۸۹۳,۹۷۴ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۸۸ ۳.۸۲ % ۶۴,۴۵۱ ۶.۴۷ % ۵۱۷,۱۷۴ ۵۱.۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۸۹۳,۹۷۴ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۸۸ ۳.۸۲ % ۶۴,۴۴۸ ۶.۴۷ % ۵۱۷,۱۷۴ ۵۱.۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۸۹۳,۹۷۴ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۴۹ ۳.۸۲ % ۶۴,۴۴۴ ۶.۴۷ % ۵۱۷,۱۷۴ ۵۱.۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۸۸۰,۵۰۳ ۸۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۴۴ ۳.۹۶ % ۷۲,۴۸۹ ۷.۳ % ۴۶۴,۸۸۴ ۴۶.۸۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸۶۷,۹۷۰ ۸۸.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۷۸ ۳.۷۸ % ۷۲,۴۹۰ ۷.۴۲ % ۴۵۵,۲۱۸ ۴۶.۵۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۸۴۰,۹۲۲ ۸۸.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۳۱ ۳.۶۳ % ۷۱,۷۳۳ ۷.۵۷ % ۴۴۲,۰۷۰ ۴۶.۶۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸۳۰,۶۶۴ ۸۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۸ ۲.۷۸ % ۷۱,۶۹۶ ۷.۷۲ % ۴۳۸,۰۲۵ ۴۷.۱۹ %