صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲۴۷,۴۸۶ ۹۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۳۹ ۵.۴۵ % ۳,۲۱۲ ۱.۲۱ % ۱۲۳,۷۵۹ ۴۶.۶۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲۳۸,۴۶۳ ۹۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۳۷ ۴.۵۲ % ۳,۲۰۸ ۱.۲۷ % ۱۱۸,۶۹۴ ۴۶.۸۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۳۰,۸۵۶ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۸ ۴.۶۴ % ۳,۲۰۴ ۱.۳۱ % ۱۱۴,۴۰۲ ۴۶.۶۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۳۰,۸۵۶ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۸ ۴.۶۴ % ۳,۱۹۹ ۱.۳ % ۱۱۴,۴۰۲ ۴۶.۶۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۳۰,۸۵۶ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۸ ۴.۶۴ % ۳,۱۹۵ ۱.۳ % ۱۱۴,۴۰۲ ۴۶.۶۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۲۲,۰۵۱ ۹۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۸ ۴.۸۱ % ۳,۱۹۱ ۱.۳۵ % ۱۰۹,۵۲۰ ۴۶.۲۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۲۰,۱۱۹ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۸۷ ۴.۷۷ % ۳,۱۸۷ ۱.۳۶ % ۱۰۷,۶۰۶ ۴۵.۸۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۲۰,۱۱۹ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۸۷ ۴.۷۷ % ۳,۱۸۳ ۱.۳۶ % ۱۰۷,۶۰۶ ۴۵.۸۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۲۰,۱۱۹ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۸۷ ۴.۷۷ % ۳,۱۷۸ ۱.۳۶ % ۱۰۷,۶۰۶ ۴۵.۸۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۲۰,۱۱۹ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۸۷ ۴.۷۷ % ۳,۱۷۴ ۱.۳۵ % ۱۰۷,۶۰۶ ۴۵.۸۹ %