ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 38,094 88.36 % 205 0.48 % 25 0.06 % 4,786 11.1 % 26,040 60.4 %
2 1396/11/28 38,417 88.55 % 211 0.49 % 25 0.06 % 4,729 10.9 % 26,325 60.68 %
3 1396/11/27 38,918 89.53 % 211 0.49 % 25 0.06 % 4,314 9.93 % 26,504 60.97 %
4 1396/11/26 38,918 89.53 % 211 0.49 % 25 0.06 % 4,313 9.92 % 26,504 60.97 %
5 1396/11/25 38,918 89.53 % 211 0.49 % 25 0.06 % 4,312 9.92 % 26,504 60.97 %
6 1396/11/24 39,013 89.56 % 211 0.49 % 25 0.06 % 4,312 9.9 % 26,599 61.06 %
7 1396/11/23 38,883 68.04 % 211 0.37 % 11,040 19.32 % 7,011 12.27 % 26,507 46.39 %
8 1396/11/22 38,856 67.52 % 2,912 5.06 % 11,685 20.31 % 4,095 7.12 % 26,419 45.91 %
9 1396/11/21 38,856 67.52 % 2,912 5.06 % 11,685 20.31 % 4,091 7.11 % 26,419 45.91 %
10 1396/11/20 38,985 67.6 % 2,909 5.04 % 11,453 19.86 % 4,320 7.49 % 26,538 46.02 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق