ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/01 39,883 86.77 % 0 0 % 0 0 % 3 0.01 % 6,076 15.06 % 16,101 35.03 %
2 1398/01/31 39,883 86.77 % 0 0 % 0 0 % 3 0.01 % 6,077 15.06 % 16,101 35.03 %
3 1398/01/30 36,389 79.97 % 0 0 % 0 0 % 3 0.01 % 9,111 21.88 % 15,876 34.89 %
4 1398/01/29 36,389 79.97 % 0 0 % 0 0 % 3 0.01 % 9,112 21.88 % 15,876 34.89 %
5 1398/01/28 36,389 79.97 % 0 0 % 0 0 % 3 0.01 % 9,113 21.88 % 15,876 34.89 %
6 1398/01/27 42,117 90.83 % 0 0 % 0 0 % 21 0.05 % 4,230 10.94 % 18,303 39.47 %
7 1398/01/26 40,037 85.02 % 0 0 % 0 0 % 21 0.05 % 7,034 16.73 % 17,999 38.22 %
8 1398/01/25 44,605 97.07 % 0 0 % 0 0 % 21 0.05 % 1,322 4.72 % 20,553 44.73 %
9 1398/01/24 44,047 96.86 % 0 0 % 0 0 % 21 0.05 % 1,406 4.95 % 16,440 36.15 %
10 1398/01/23 43,813 97.18 % 0 0 % 0 0 % 21 0.05 % 1,249 4.64 % 16,043 35.59 %