ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/25 33,766 84.38 % 1,031 2.58 % 443 1.11 % 4,774 11.93 % 22,452 56.11 %
2 1396/12/24 33,766 84.38 % 1,031 2.58 % 443 1.11 % 4,773 11.93 % 22,452 56.11 %
3 1396/12/23 33,766 84.42 % 1,031 2.58 % 365 0.91 % 4,836 12.09 % 22,452 56.13 %
4 1396/12/22 33,908 84.48 % 1,031 2.57 % 301 0.75 % 4,898 12.2 % 22,610 56.33 %
5 1396/12/21 34,007 84.53 % 690 1.72 % 301 0.75 % 5,233 13.01 % 22,605 56.19 %
6 1396/12/20 35,000 86.59 % 695 1.72 % 301 0.75 % 4,421 10.94 % 23,578 58.34 %
7 1396/12/19 35,347 87.14 % 699 1.72 % 301 0.74 % 4,216 10.39 % 23,825 58.74 %
8 1396/12/18 35,479 87.19 % 699 1.72 % 281 0.69 % 4,232 10.4 % 23,921 58.79 %
9 1396/12/17 35,479 87.19 % 699 1.72 % 281 0.69 % 4,232 10.4 % 23,921 58.79 %
10 1396/12/16 35,479 87.19 % 699 1.72 % 281 0.69 % 4,231 10.4 % 23,921 58.79 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi