ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 41,723 88.5 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 5,415 12.35 % 17,441 37 %
2 1398/02/30 43,287 93.23 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 3,137 7.63 % 17,848 38.44 %
3 1398/02/29 35,693 76.33 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 11,063 24.53 % 17,912 38.31 %
4 1398/02/28 46,080 96.53 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 1,651 4.31 % 21,462 44.96 %
5 1398/02/27 45,099 95.85 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 1,949 5.01 % 20,840 44.29 %
6 1398/02/26 45,099 95.85 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 1,950 5.01 % 20,840 44.29 %
7 1398/02/25 45,099 95.85 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 1,950 5.01 % 20,840 44.29 %
8 1398/02/24 45,129 96.36 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 1,698 4.5 % 21,527 45.97 %
9 1398/02/23 41,898 90.74 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 4,273 9.92 % 20,251 43.86 %
10 1398/02/22 29,244 63.88 % 0 0 % 0 0 % 4 0.01 % 16,531 36.78 % 16,930 36.98 %