صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۴۴,۸۵۲ ۹۲.۳۷ % ۱,۴۵۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۱ ۵.۳۱ % ۲,۱۹۴ ۱.۴ % ۶۹,۲۳۹ ۴۴.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۴۴,۸۵۲ ۹۲.۳۷ % ۱,۴۵۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۱ ۵.۳۱ % ۲,۱۹۰ ۱.۴ % ۶۹,۲۳۹ ۴۴.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۴۴,۸۵۲ ۹۲.۳۷ % ۱,۴۵۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۱ ۵.۳۱ % ۲,۱۸۶ ۱.۳۹ % ۶۹,۲۳۹ ۴۴.۱۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۴۶,۰۶۱ ۹۲.۴۳ % ۱,۴۵۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۲۷ % ۲,۱۸۲ ۱.۳۸ % ۶۹,۷۲۴ ۴۴.۱۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۴۴,۶۲۹ ۹۲.۳۶ % ۱,۴۵۰ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۳۲ % ۲,۱۷۸ ۱.۳۹ % ۶۸,۷۴۰ ۴۳.۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۴۱,۰۱۵ ۹۲.۱۸ % ۱,۴۴۸ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۴۵ % ۲,۱۷۶ ۱.۴۲ % ۶۵,۴۶۸ ۴۲.۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۴۲,۱۲۹ ۹۲.۲۴ % ۱,۴۴۶ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۴۱ % ۲,۱۷۲ ۱.۴۱ % ۶۵,۵۷۱ ۴۲.۵۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۴,۲۹۵ ۸۸.۴۸ % ۱,۴۴۶ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۴۹ % ۷,۷۱۷ ۵.۰۸ % ۶۴,۲۱۴ ۴۲.۳۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳۴,۲۹۵ ۸۸.۴۸ % ۱,۴۴۶ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۰ ۵.۴۹ % ۷,۷۱۳ ۵.۰۸ % ۶۴,۲۱۴ ۴۲.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۴,۲۹۵ ۸۸.۷۷ % ۱,۴۴۶ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۵.۱۸ % ۷,۷۰۹ ۵.۱ % ۶۴,۲۱۴ ۴۲.۴۵ %