صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۷۲,۹۳۴ ۷۰.۰۹ % ۹,۳۰۳ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۸ ۲۰.۶۴ % ۳۴۷ ۰.۳۳ % ۲۶,۰۵۴ ۲۵.۰۴ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۷۱,۳۳۴ ۶۲.۷۱ % ۹,۲۷۱ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۹۸ ۲۸.۸۳ % ۳۴۸ ۰.۳۱ % ۲۴,۶۰۱ ۲۱.۶۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۷۱,۳۳۴ ۶۲.۷۱ % ۹,۲۶۸ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۹۸ ۲۸.۸۳ % ۳۴۹ ۰.۳۱ % ۲۴,۶۰۱ ۲۱.۶۳ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۷۱,۳۳۴ ۶۲.۷۱ % ۹,۳۵۵ ۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۰۹ ۲۸.۷۶ % ۳۵۰ ۰.۳۱ % ۲۴,۶۰۱ ۲۱.۶۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۶۴,۰۳۳ ۵۹.۶۵ % ۵,۱۴۶ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۱۶ ۳۵.۲۳ % ۳۴۵ ۰.۳۲ % ۲۳,۴۱۲ ۲۱.۸۱ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۵۸,۹۶۶ ۵۲.۲۲ % ۵,۱۴۲ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۴۶۷ ۴۲.۹۲ % ۳۴۶ ۰.۳۱ % ۲۳,۵۷۵ ۲۰.۸۸ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۵۳,۷۳۹ ۶۸.۰۸ % ۲,۹۶۱ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۸۸ ۲۷.۷۳ % ۳۴۷ ۰.۴۴ % ۲۲,۶۳۷ ۲۸.۶۸ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۵۰,۶۵۶ ۷۰.۷ % ۲,۹۷۵ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۸ ۲۴.۶۶ % ۳۴۸ ۰.۴۹ % ۲۲,۴۵۲ ۳۱.۳۴ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۵۰,۶۵۶ ۷۰.۷ % ۲,۹۷۴ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۸ ۲۴.۶۶ % ۳۴۸ ۰.۴۹ % ۲۲,۴۵۲ ۳۱.۳۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۵۰,۶۵۶ ۷۰.۷ % ۲,۹۷۲ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۸ ۲۴.۶۶ % ۳۴۹ ۰.۴۹ % ۲۲,۴۵۲ ۳۱.۳۴ %