صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۵۰,۶۵۶ ۷۰.۷ % ۲,۹۷۰ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۸ ۲۴.۶۶ % ۳۵۰ ۰.۴۹ % ۲۲,۴۵۲ ۳۱.۳۴ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۴۳,۴۱۵ ۶۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۳۸ ۲۷.۱۹ % ۲,۴۷۴ ۳.۹۳ % ۱۹,۵۲۸ ۳۰.۹۸ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۴۵,۱۹۹ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۷ % ۸۰۰ ۱.۷۴ % ۱۹,۴۱۹ ۴۲.۱۹ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۴۰,۴۶۸ ۸۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۸ % ۵,۰۴۳ ۱۱.۰۷ % ۱۷,۷۱۷ ۳۸.۹ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۴۰,۰۳۱ ۸۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۸ % ۴,۹۱۰ ۱۰.۹۲ % ۱۸,۵۷۸ ۴۱.۳۱ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۴۰,۹۶۸ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۸ % ۴,۷۲۵ ۱۰.۳۳ % ۱۹,۴۰۹ ۴۲.۴۴ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۴۰,۹۶۸ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۸ % ۴,۷۲۶ ۱۰.۳۳ % ۱۹,۴۰۹ ۴۲.۴۴ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۴۰,۹۶۸ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۰۸ % ۴,۷۲۶ ۱۰.۳۴ % ۱۹,۴۰۹ ۴۲.۴۴ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۴۳,۲۸۲ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۶ ۰.۴ % ۲,۶۴۱ ۵.۷۳ % ۲۲,۳۰۸ ۴۸.۳۸ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۴۳,۲۵۴ ۹۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۶ ۰.۴۱ % ۱,۹۸۳ ۴.۳۷ % ۲۱,۷۰۴ ۴۷.۷۸ %