صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۴۱,۱۶۱ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۴۲ % ۳,۸۹۰ ۸.۶ % ۲۰,۰۲۴ ۴۴.۲۶ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۴۱,۸۵۶ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۴۳ % ۲,۶۸۲ ۶ % ۲۱,۴۵۶ ۴۷.۹۷ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۴۲,۳۸۹ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۴۳ % ۱,۸۶۹ ۴.۲۱ % ۲۱,۹۳۵ ۴۹.۳۵ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۴۲,۳۸۹ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۴۳ % ۱,۸۷۰ ۴.۲۱ % ۲۱,۹۳۵ ۴۹.۳۵ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۴۲,۳۸۹ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲ ۰.۴۳ % ۱,۸۷۰ ۴.۲۱ % ۲۱,۹۳۵ ۴۹.۳۵ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۴۱,۷۱۴ ۹۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲ ۰.۰۷ % ۲,۱۳۷ ۴.۸۷ % ۲۱,۳۹۷ ۴۸.۷۶ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۴۱,۷۹۴ ۹۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲ ۰.۰۷ % ۲,۵۲۷ ۵.۷ % ۲۳,۷۱۵ ۵۳.۴۷ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۴۲,۲۳۵ ۸۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۸,۶۲۵ ۱۶.۹۶ % ۲۴,۴۴۳ ۴۸.۰۵ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۴۰,۴۴۷ ۸۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۹,۴۶۵ ۱۸.۹۶ % ۲۲,۹۴۰ ۴۵.۹۵ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۴۷,۸۹۹ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۹۲۸ ۳.۸۷ % ۲۳,۱۰۱ ۴۶.۳۵ %