صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۴۷,۸۹۹ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۹۲۹ ۳.۸۷ % ۲۳,۱۰۱ ۴۶.۳۵ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۴۷,۸۹۹ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۹۳۰ ۳.۸۷ % ۲۳,۱۰۱ ۴۶.۳۵ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۴۷,۸۹۹ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۹۳۱ ۳.۸۷ % ۲۳,۱۰۱ ۴۶.۳۵ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۴۷,۸۹۹ ۹۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۹۳۱ ۳.۸۸ % ۲۳,۱۰۱ ۴۶.۳۵ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۴۴,۶۰۴ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۴,۳۴۳ ۸.۸۷ % ۲۲,۳۲۰ ۴۵.۵۹ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴۳,۳۵۷ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۵,۱۸۴ ۱۰.۶۸ % ۱۹,۲۰۰ ۳۹.۵۴ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۴۷,۵۴۴ ۹۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۸۳۹ ۳.۷۲ % ۲۰,۸۹۶ ۴۲.۳ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۴۷,۵۴۴ ۹۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۸۴۰ ۳.۷۳ % ۲۰,۸۹۶ ۴۲.۳ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۴۷,۵۴۴ ۹۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۸۴۱ ۳.۷۳ % ۲۰,۸۹۶ ۴۲.۳ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۴۶,۷۰۲ ۹۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۲,۶۸۳ ۵.۴۳ % ۲۰,۴۲۰ ۴۱.۳۵ %