صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۴۵,۶۸۳ ۹۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۲,۵۹۲ ۵.۳۷ % ۱۸,۹۵۶ ۳۹.۲۵ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۴۵,۶۸۳ ۹۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۲,۵۹۳ ۵.۳۷ % ۱۸,۹۵۶ ۳۹.۲۵ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۴۳,۹۶۰ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۳,۴۹۹ ۷.۳۷ % ۱۷,۶۴۷ ۳۷.۱۷ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۳۹,۸۴۰ ۸۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۷,۶۳۹ ۱۶.۰۸ % ۱۷,۴۴۸ ۳۶.۷۴ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۳۹,۸۴۰ ۸۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۷,۶۳۹ ۱۶.۰۹ % ۱۷,۴۴۸ ۳۶.۷۴ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۳۹,۸۴۰ ۸۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۰۳ % ۷,۶۴۰ ۱۶.۰۹ % ۱۷,۴۴۸ ۳۶.۷۴ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۴۱,۷۲۳ ۸۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۵,۴۱۵ ۱۱.۴۹ % ۱۷,۴۴۱ ۳۷ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۴۳,۲۸۷ ۹۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۳,۱۳۷ ۶.۷۶ % ۱۷,۸۴۸ ۳۸.۴۴ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۳۵,۶۹۳ ۷۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۶۳ ۲۳.۶۶ % ۱۷,۹۱۲ ۳۸.۳۱ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۴۶,۰۸۰ ۹۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴ ۰.۰۱ % ۱,۶۵۱ ۳.۴۶ % ۲۱,۴۶۲ ۴۴.۹۶ %