صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹,۷۹۲ ۹۲.۰۴ % ۲,۲۴۰ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۵.۱۶ % ۲,۰۲۰ ۱.۳۳ % ۶۴,۳۹۷ ۴۲.۴ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹,۳۹۷ ۹۱.۹۵ % ۲,۲۳۶ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۵.۱۷ % ۲,۱۳۰ ۱.۴۱ % ۶۴,۲۷۴ ۴۲.۴ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۵,۵۳۷ ۹۱.۷۵ % ۲,۲۳۶ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۵.۳ % ۲,۱۲۷ ۱.۴۴ % ۶۲,۴۰۰ ۴۲.۲۴ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۱,۸۳۶ ۹۱.۵۴ % ۲,۲۳۴ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۵.۴۴ % ۲,۱۲۳ ۱.۴۷ % ۶۰,۷۷۳ ۴۲.۲ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۲۹,۳۳۹ ۹۱.۳۹ % ۲,۲۳۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۵.۱۹ % ۲,۵۹۹ ۱.۸۴ % ۵۹,۶۴۴ ۴۲.۱۵ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۲۹,۳۳۹ ۹۱.۴ % ۲,۲۳۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۵.۱۹ % ۲,۵۹۵ ۱.۸۳ % ۵۹,۶۴۴ ۴۲.۱۵ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲۹,۳۳۹ ۹۱.۴ % ۲,۲۳۱ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۵.۱۹ % ۲,۵۹۲ ۱.۸۳ % ۵۹,۶۴۴ ۴۲.۱۵ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۳,۷۱۶ ۹۱.۶۶ % ۲,۲۲۷ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۵.۰۴ % ۲,۵۸۸ ۱.۷۷ % ۶۱,۸۸۳ ۴۲.۴۲ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۶,۱۶۷ ۹۱.۵۹ % ۲,۲۲۴ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۴.۹۴ % ۲,۹۳۰ ۱.۹۷ % ۶۱,۳۰۱ ۴۱.۲۳ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۵,۲۳۹ ۹۱.۵۴ % ۲,۲۲۳ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۰ ۴.۹۸ % ۲,۹۲۶ ۱.۹۸ % ۶۰,۸۲۰ ۴۱.۱۷ %