صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۶,۶۶۴ ۹۱.۷۹ % ۲,۲۲۲ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۸ ۴.۹۷ % ۲,۵۹۷ ۱.۷۴ % ۶۰,۹۷۶ ۴۰.۹۶ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۵,۶۴۷ ۹۰.۱۹ % ۴,۸۹۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۸ ۴.۹۲ % ۲,۴۵۸ ۱.۶۳ % ۶۰,۴۹۴ ۴۰.۲۲ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۵,۶۴۷ ۹۰.۱۹ % ۴,۸۹۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۸ ۴.۹۲ % ۲,۴۵۵ ۱.۶۳ % ۶۰,۴۹۴ ۴۰.۲۲ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۵,۶۴۷ ۹۰.۱۹ % ۴,۸۹۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۸ ۴.۹۲ % ۲,۴۵۱ ۱.۶۳ % ۶۰,۴۹۴ ۴۰.۲۲ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۳۱,۴۴۰ ۸۹.۹۲ % ۴,۸۹۱ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۸۰ ۴.۹۸ % ۲,۵۶۶ ۱.۷۶ % ۵۶,۹۶۰ ۳۸.۹۷ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۱,۴۴۰ ۸۹.۹۲ % ۴,۸۹۱ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۸۰ ۴.۹۸ % ۲,۵۶۲ ۱.۷۵ % ۵۶,۹۶۰ ۳۸.۹۷ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۱,۴۴۰ ۸۹.۹۲ % ۴,۸۹۱ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۸۰ ۴.۹۸ % ۲,۵۵۸ ۱.۷۵ % ۵۶,۹۶۰ ۳۸.۹۷ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۲۵,۴۳۵ ۸۶.۴۲ % ۴,۸۸۰ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۷,۰۸۴ ۴.۸۸ % ۷,۷۵۳ ۵.۳۴ % ۵۶,۰۶۲ ۳۸.۶۲ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۲۳,۶۸۸ ۸۶.۲۵ % ۴,۸۸۰ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۸۴ ۴.۹۴ % ۷,۷۴۹ ۵.۴ % ۵۵,۶۵۵ ۳۸.۸۱ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۲۳,۶۸۸ ۸۶.۲۵ % ۴,۸۸۰ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۸۴ ۴.۹۴ % ۷,۷۴۵ ۵.۴ % ۵۵,۶۵۵ ۳۸.۸۱ %