صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۸۴۱ ۱۳۸۸/۰۱/۱۰ ۱,۵۲۶ ۲۰.۱۵ % ۵,۸۱۱ ۷۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۵ % ۵۶ ۰.۶ % ۵,۶۳۳ ۷۴.۴ %
۳۸۴۲ ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ ۱,۵۱۳ ۱۹.۹۹ % ۵,۸۰۸ ۷۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۵ % ۶۹ ۰.۶ % ۵,۵۸۶ ۷۳.۸۱ %
۳۸۴۳ ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ ۱,۴۵۷ ۱۹.۳۸ % ۵,۸۰۵ ۷۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۷۹ ۰.۶ % ۵,۵۳۹ ۷۳.۶۵ %
۳۸۴۴ ۱۳۸۸/۰۱/۰۷ ۱,۴۶۳ ۱۹.۴۴ % ۵,۸۰۲ ۷۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۸۵ ۰.۶ % ۵,۵۰۱ ۷۳.۰۶ %
۳۸۴۵ ۱۳۸۸/۰۱/۰۶ ۱,۴۶۳ ۱۹.۴۵ % ۵,۷۹۹ ۷۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۸۵ ۰.۶ % ۵,۵۰۱ ۷۳.۰۹ %
۳۸۴۶ ۱۳۸۸/۰۱/۰۵ ۱,۴۶۳ ۱۹.۴۵ % ۵,۷۹۶ ۷۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۸۵ ۰.۶۱ % ۵,۵۰۱ ۷۳.۱۱ %
۳۸۴۷ ۱۳۸۸/۰۱/۰۴ ۱,۱۵۷ ۱۵.۴۲ % ۵,۷۹۴ ۷۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۳۷۷ ۴.۲۶ % ۵,۱۴۴ ۶۸.۵۲ %
۳۸۴۸ ۱۳۸۸/۰۱/۰۳ ۱,۱۵۷ ۱۵.۴۳ % ۵,۷۹۱ ۷۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۷ % ۳۷۷ ۴.۲۶ % ۵,۱۴۴ ۶۸.۵۴ %
۳۸۴۹ ۱۳۸۸/۰۱/۰۲ ۱,۱۵۷ ۱۵.۴۳ % ۵,۷۸۸ ۷۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۸ % ۳۷۷ ۴.۲۶ % ۵,۱۴۴ ۶۸.۵۷ %
۳۸۵۰ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۱,۱۵۷ ۱۵.۴۴ % ۵,۷۸۵ ۷۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۲.۳۸ % ۳۷۷ ۴.۲۶ % ۵,۱۴۴ ۶۸.۵۹ %