صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۸۷۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ ۱,۴۹۰ ۲۰.۳ % ۵,۴۵۷ ۷۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۳.۰۹ % ۱۶۸ ۰.۸۷ % ۳,۰۹۴ ۴۲.۱۴ %
۳۸۷۲ ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ ۱,۵۰۲ ۲۰.۴۷ % ۵,۴۵۴ ۷۴.۳ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۳.۰۹ % ۱۵۷ ۰.۸۷ % ۳,۱۰۵ ۴۲.۳ %
۳۸۷۳ ۱۳۸۷/۱۲/۰۸ ۱,۵۰۲ ۲۰.۴۸ % ۵,۴۵۱ ۷۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۳.۰۹ % ۱۵۷ ۰.۸۷ % ۳,۱۰۵ ۴۲.۳۱ %
۳۸۷۴ ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ ۱,۵۰۲ ۲۰.۴۸ % ۵,۴۴۹ ۷۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲۶ ۳.۰۹ % ۱۵۷ ۰.۸۷ % ۳,۱۰۵ ۴۲.۳۳ %
۳۸۷۵ ۱۳۸۷/۱۲/۰۶ ۱,۵۱۵ ۱۹.۱۴ % ۵,۴۴۶ ۶۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۵ % ۱۲۸ ۰.۶ % ۳,۱۱۷ ۳۹.۳۷ %
۳۸۷۶ ۱۳۸۷/۱۲/۰۵ ۱,۵۱۵ ۱۹.۱۴ % ۵,۴۴۴ ۶۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۵ % ۱۲۸ ۰.۶ % ۳,۱۱۷ ۳۹.۳۹ %
۳۸۷۷ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ ۱,۵۴۷ ۱۹.۵۶ % ۵,۴۴۱ ۶۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۵ % ۹۵ ۰.۶ % ۳,۱۴۹ ۳۹.۸ %
۳۸۷۸ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ ۱,۵۵۱ ۱۹.۶۱ % ۵,۴۳۸ ۶۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۶ % ۹۲ ۰.۶ % ۳,۲۹۰ ۴۱.۶ %
۳۸۷۹ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ ۱,۵۵۰ ۱۹.۶ % ۵,۴۳۶ ۶۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۶ % ۹۳ ۰.۶ % ۳,۲۸۸ ۴۱.۵۹ %
۳۸۸۰ ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ ۱,۵۵۰ ۱۹.۶۱ % ۵,۴۳۳ ۶۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۶ % ۹۳ ۰.۶۱ % ۳,۲۸۸ ۴۱.۶ %