صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۸۸۱ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ ۱,۵۵۰ ۱۹.۶۲ % ۵,۴۳۰ ۶۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۴۷ % ۹۳ ۰.۶۱ % ۳,۲۸۸ ۴۱.۶۲ %
۳۸۸۲ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ ۱,۳۴۶ ۱۷.۵۲ % ۵,۴۲۸ ۷۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۷۵ % ۸۷ ۰.۶۲ % ۳,۲۹۲ ۴۲.۸۲ %
۳۸۸۳ ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ ۱,۳۴۷ ۱۷.۵۳ % ۵,۴۲۵ ۷۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۷۶ % ۸۶ ۰.۶۳ % ۳,۲۹۴ ۴۲.۸۶ %
۳۸۸۴ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ ۱,۳۴۷ ۱۷.۵۴ % ۵,۴۲۳ ۷۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۲۶ ۱۰.۷۶ % ۸۶ ۰.۶۳ % ۳,۲۹۴ ۴۲.۸۷ %
۳۸۸۵ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ ۱,۳۱۲ ۱۷.۲۶ % ۵,۴۲۶ ۷۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۸۶ ۱۰.۳۴ % ۷۸ ۰.۶۳ % ۳,۲۵۶ ۴۲.۸۳ %
۳۸۸۶ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ ۱,۰۳۶ ۱۴.۲ % ۵,۴۲۳ ۷۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۶۵ ۱۰.۴۹ % ۷۲ ۰.۶۶ % ۳,۰۱۳ ۴۱.۲۹ %
۳۸۸۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۴ ۱,۰۳۶ ۱۴.۲۱ % ۵,۴۲۰ ۷۴.۳ % ۰ ۰ % ۷۶۵ ۱۰.۴۹ % ۷۲ ۰.۶۶ % ۳,۰۱۳ ۴۱.۳۱ %
۳۸۸۸ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ۱,۰۳۶ ۱۴.۲۱ % ۵,۴۱۸ ۷۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۶۵ ۱۰.۵ % ۷۲ ۰.۶۶ % ۳,۰۱۳ ۴۱.۳۲ %
۳۸۸۹ ۱۳۸۷/۱۱/۲۲ ۹۵۹ ۱۳.۲۵ % ۵,۴۱۵ ۷۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۶۵ ۱۰.۵۷ % ۹۹ ۱.۰۴ % ۳,۰۱۳ ۴۱.۶۳ %
۳۸۹۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ ۹۵۹ ۱۳.۲۶ % ۵,۴۱۳ ۷۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۶۵ ۱۰.۵۸ % ۹۹ ۱.۰۴ % ۳,۰۱۳ ۴۱.۶۵ %