صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۹۱۱ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ ۳۴۲ ۵.۲ % ۶,۱۹۲ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۸ % ۴۷ ۰.۷۶ % ۱,۲۶۳ ۱۹.۱۸ %
۳۹۱۲ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ ۱۶۰ ۲.۵۱ % ۶,۱۸۹ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۵ ۰.۰۹ % ۴۵ ۰.۷۸ % ۱۶۰ ۲.۵۱ %
۳۹۱۳ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ ۱۵۶ ۲.۴ % ۶,۱۸۶ ۹۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰۵ ۱.۶۲ % ۴۹ ۰.۷۷ % ۱۵۸ ۲.۴۳ %
۳۹۱۴ ۱۳۸۷/۱۰/۲۷ ۱۵۳ ۲.۴ % ۶,۱۸۳ ۹۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۲ ۰.۷۹ % ۱۵۷ ۲.۴۶ %
۳۹۱۵ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ ۱۵۳ ۲.۴ % ۶,۱۸۰ ۹۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۲ ۰.۷۹ % ۱۵۷ ۲.۴۶ %
۳۹۱۶ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ ۱۵۳ ۲.۴ % ۶,۱۷۷ ۹۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۲ ۰.۷۹ % ۱۵۷ ۲.۴۶ %
۳۹۱۷ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ ۱۵۲ ۲.۴ % ۶,۱۷۴ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۳ ۰.۷۹ % ۱۵۵ ۲.۴۴ %
۳۹۱۸ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ ۱۵۲ ۲.۳۹ % ۵,۸۱۱ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۶۴ ۵.۷۱ % ۵۳ ۰.۷۹ % ۱۵۲ ۲.۳۹ %
۳۹۱۹ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ ۳۰۸ ۴.۸۴ % ۵,۸۰۸ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۰۲ ۳.۱۷ % ۴۹ ۰.۷۹ % ۳۰۷ ۴.۸۳ %
۳۹۲۰ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ۳۰۷ ۴.۸۳ % ۵,۸۰۵ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۲۰۲ ۳.۱۷ % ۵۰ ۰.۸ % ۳۰۶ ۴.۸۲ %