صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۹۳۱ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ ۵۳ ۰.۹۱ % ۵,۷۷۴ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۳ % ۵۰ ۰.۸۷ % ۵۳ ۰.۹۱ %
۳۹۳۲ ۱۳۸۷/۱۰/۰۹ ۳۵ ۰.۶۱ % ۵,۷۷۲ ۹۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۳ % ۵۱ ۰.۸۸ % ۳۵ ۰.۶۱ %
۳۹۳۳ ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۵,۷۶۹ ۹۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۹۳۴ ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۵,۷۶۶ ۹۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳۵ ۱۳۸۷/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۵,۷۶۳ ۹۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳۶ ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۵,۷۶۱ ۹۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳۷ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳۸ ۱۳۸۷/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۵,۷۵۵ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۹۳۹ ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۵,۷۵۲ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۳ ۰.۰۶ % ۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %