صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۲۳,۶۸۸ ۸۶.۲۶ % ۴,۸۸۰ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۸۴ ۴.۹۴ % ۷,۷۴۱ ۵.۴ % ۵۵,۶۵۵ ۳۸.۸۱ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲۶,۹۳۵ ۸۹.۶۵ % ۴,۸۷۳ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۲ ۵.۰۱ % ۲,۶۸۱ ۱.۸۹ % ۵۷,۵۴۸ ۴۰.۶۵ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲۶,۷۷۰ ۸۹.۶۵ % ۴,۸۶۹ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۲ ۵.۰۲ % ۲,۶۷۸ ۱.۸۹ % ۵۷,۸۳۲ ۴۰.۹ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۲۸,۳۷۵ ۸۹.۵۷ % ۵,۳۳۰ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۲ ۴.۹۵ % ۲,۵۳۱ ۱.۷۷ % ۵۹,۰۳۴ ۴۱.۱۹ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۲۹,۳۱۰ ۸۹.۶۸ % ۵,۳۳۰ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۶ ۴.۸۷ % ۲,۵۲۷ ۱.۷۵ % ۶۰,۵۷۳ ۴۲.۰۱ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۲۷,۷۶۳ ۸۹.۵ % ۵,۳۱۸ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۶ ۴.۹۲ % ۲,۶۵۹ ۱.۸۶ % ۶۰,۷۱۶ ۴۲.۵۳ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۲۷,۷۶۳ ۸۹.۵ % ۵,۳۱۸ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۶ ۴.۹۲ % ۲,۶۵۵ ۱.۸۶ % ۶۰,۷۱۶ ۴۲.۵۳ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۲۷,۷۶۳ ۸۹.۵ % ۵,۳۱۸ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۶ ۴.۹۲ % ۲,۶۵۱ ۱.۸۶ % ۶۰,۷۱۶ ۴۲.۵۳ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۲۸,۲۸۶ ۸۹.۵۵ % ۵,۳۰۹ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۶ ۴.۹ % ۲,۶۴۶ ۱.۸۵ % ۶۰,۹۲۰ ۴۲.۵۲ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۲۶,۷۱۸ ۸۹.۴۱ % ۵,۳۰۵ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۰۱ % ۲,۶۰۲ ۱.۸۴ % ۶۱,۰۳۷ ۴۳.۰۷ %