صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۲۲,۴۸۷ ۸۸.۷۴ % ۵,۹۳۵ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۱۴ % ۲,۵۰۵ ۱.۸۱ % ۵۸,۵۱۳ ۴۲.۳۹ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۲۲,۶۷۸ ۸۸.۴۶ % ۵,۹۲۹ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۱۲ % ۲,۹۷۱ ۲.۱۴ % ۵۶,۵۹۴ ۴۰.۸۱ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۱۹,۷۱۵ ۸۸.۲۲ % ۵,۹۱۹ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۳ % ۲,۹۶۷ ۲.۱۹ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۸۴ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۱۹,۷۱۵ ۸۸.۲۲ % ۵,۹۱۹ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۳ % ۲,۹۶۳ ۲.۱۸ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۸۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۲۰,۳۶۹ ۸۸.۶۵ % ۵,۹۱۹ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۲۳ % ۲,۳۹۴ ۱.۷۶ % ۵۴,۰۵۶ ۳۹.۸۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۱۷,۸۸۸ ۸۸.۴۵ % ۵,۹۰۸ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۳۳ % ۲,۳۹۰ ۱.۷۹ % ۵۱,۸۸۴ ۳۸.۹۳ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۱۷,۸۸۸ ۸۸.۴۵ % ۵,۹۰۸ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۳۳ % ۲,۳۸۷ ۱.۷۹ % ۵۱,۸۸۴ ۳۸.۹۳ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۱۵,۹۲۰ ۸۷.۲۹ % ۷,۸۶۲ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۷ ۵.۳۴ % ۱,۹۱۴ ۱.۴۴ % ۴۹,۹۳۰ ۳۷.۶ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۱۳,۷۵۳ ۸۶.۵۱ % ۷,۸۸۰ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۴۱ % ۲,۷۳۴ ۲.۰۸ % ۴۷,۶۸۳ ۳۶.۲۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۶.۵۸ % ۷,۸۵۴ ۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۹ % ۲,۷۳۱ ۲.۰۷ % ۴۸,۱۴۰ ۳۶.۴۸ %