صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۶.۵۹ % ۷,۸۵۳ ۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۹ % ۲,۷۲۸ ۲.۰۷ % ۴۸,۱۴۰ ۳۶.۴۸ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱۴,۲۷۳ ۸۶.۵۹ % ۷,۸۵۲ ۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۳۹ % ۲,۷۲۴ ۲.۰۶ % ۴۸,۱۴۰ ۳۶.۴۸ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۱۲,۳۵۲ ۸۶.۳۹ % ۷,۸۵۲ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۱۹ ۵.۴۷ % ۲,۷۲۱ ۲.۰۹ % ۴۷,۴۶۹ ۳۶.۵ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۱۱,۸۶۶ ۸۶.۴۲ % ۷,۸۵۱ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۵ ۵.۴۱ % ۲,۷۱۷ ۲.۱ % ۴۶,۷۶۴ ۳۶.۱۳ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۱۱,۸۶۶ ۸۶.۴۳ % ۷,۸۵۰ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۵ ۵.۴۱ % ۲,۷۱۴ ۲.۱ % ۴۶,۷۶۴ ۳۶.۱۳ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۱۱,۸۸۲ ۸۵.۴۶ % ۱۰,۱۳۰ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۳۶ % ۱,۸۹۰ ۱.۴۴ % ۴۶,۳۳۰ ۳۵.۳۹ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۰۸,۶۵۹ ۸۴.۳۹ % ۱۱,۰۰۸ ۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۴۵ % ۲,۰۸۰ ۱.۶۲ % ۴۳,۴۲۰ ۳۳.۷۲ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰۸,۶۵۹ ۸۴.۳۹ % ۱۱,۰۰۵ ۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۴۵ % ۲,۰۸۰ ۱.۶۲ % ۴۳,۴۲۰ ۳۳.۷۲ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰۸,۶۵۹ ۸۴.۳۹ % ۱۱,۰۰۲ ۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۴ ۵.۴۵ % ۲,۰۸۱ ۱.۶۲ % ۴۳,۴۲۰ ۳۳.۷۲ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰۷,۸۷۶ ۸۲.۳۲ % ۱۰,۱۴۸ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۲۲ ۸.۴۹ % ۱,۸۹۲ ۱.۴۴ % ۴۲,۷۶۳ ۳۲.۶۳ %