صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۰۸,۳۷۴ ۸۲.۰۹ % ۱۰,۴۶۳ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۹۱ ۸.۵۵ % ۱,۸۹۲ ۱.۴۳ % ۴۳,۰۱۸ ۳۲.۵۸ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰۲,۶۲۴ ۸۷.۳۲ % ۱۱,۰۵۴ ۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۱ ۱.۶۲ % ۱,۹۵۳ ۱.۶۶ % ۴۱,۸۵۰ ۳۵.۶۱ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰۰,۱۶۰ ۸۶.۰۲ % ۱۱,۰۶۷ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۱ ۱.۵ % ۳,۴۵۵ ۲.۹۷ % ۴۰,۸۷۶ ۳۵.۱۱ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۹۹,۳۹۸ ۸۶.۰۳ % ۱۱,۰۴۸ ۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۰ ۱.۵۱ % ۳,۳۴۶ ۲.۹ % ۳۹,۸۸۲ ۳۴.۵۲ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۹۹,۳۹۸ ۸۶.۰۳ % ۱۱,۰۴۵ ۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۰ ۱.۵۱ % ۳,۳۴۶ ۲.۹ % ۳۹,۸۸۲ ۳۴.۵۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۹۹,۳۹۸ ۸۶.۰۳ % ۱۱,۰۴۲ ۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۰ ۱.۵۱ % ۳,۳۴۶ ۲.۹ % ۳۹,۸۸۲ ۳۴.۵۲ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۹۸,۳۳۰ ۸۵.۹ % ۱۱,۰۲۷ ۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۰ ۱.۵۳ % ۳,۳۶۸ ۲.۹۴ % ۳۹,۲۷۹ ۳۴.۳۱ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۹۶,۹۳۳ ۸۵.۲۵ % ۱۱,۰۱۴ ۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۰ ۱.۵۴ % ۴,۰۰۸ ۳.۵۳ % ۳۸,۹۶۸ ۳۴.۲۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۹۷,۰۲۴ ۸۵.۴۸ % ۱۱,۰۱۷ ۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۰ ۱.۵۵ % ۳,۷۰۰ ۳.۲۶ % ۳۷,۹۴۳ ۳۳.۴۳ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۹۷,۶۳۷ ۸۶ % ۱۱,۰۰۸ ۹.۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۶ ۲.۵ % ۲,۰۴۴ ۱.۸ % ۳۶,۵۰۷ ۳۲.۱۶ %