صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۹۳,۶۲۸ ۸۱.۵۳ % ۱۱,۰۰۶ ۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۵۳ ۷.۱ % ۲,۰۴۴ ۱.۷۸ % ۳۴,۳۹۱ ۲۹.۹۵ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۹۳,۶۲۸ ۸۱.۵۴ % ۱۱,۰۰۴ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۸,۱۵۳ ۷.۱ % ۲,۰۴۴ ۱.۷۸ % ۳۴,۳۹۱ ۲۹.۹۵ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۹۳,۶۲۸ ۸۱.۵۴ % ۱۱,۰۰۱ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۸,۱۵۳ ۷.۱ % ۲,۰۴۴ ۱.۷۸ % ۳۴,۳۹۱ ۲۹.۹۵ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۹۰,۲۲۳ ۷۹.۴۹ % ۱۰,۹۸۷ ۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۵۶ ۹.۰۴ % ۲,۰۳۷ ۱.۸ % ۳۳,۱۲۸ ۲۹.۱۹ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۸۶,۴۹۹ ۷۷.۰۳ % ۱۰,۹۸۱ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۳۹ ۹.۹۲ % ۳,۶۶۶ ۳.۲۷ % ۳۰,۰۳۲ ۲۶.۷۵ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۸۸,۰۱۶ ۷۸.۵۵ % ۱۰,۹۸۱ ۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۳۹ ۹.۹۴ % ۱,۹۱۶ ۱.۷۱ % ۳۰,۰۹۰ ۲۶.۸۵ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۸۶,۷۳۷ ۷۸.۴ % ۱۰,۹۷۵ ۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۵۲ ۱۰.۰۸ % ۱,۷۷۴ ۱.۶ % ۲۹,۸۹۰ ۲۷.۰۲ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۸۶,۹۹۷ ۸۱.۹۲ % ۱۰,۹۷۱ ۱۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۷ ۶.۳۲ % ۱,۵۱۸ ۱.۴۳ % ۲۹,۹۶۸ ۲۸.۲۲ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۸۶,۹۹۷ ۸۱.۹۲ % ۱۰,۹۶۸ ۱۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۷ ۶.۳۲ % ۱,۵۱۸ ۱.۴۳ % ۲۹,۹۶۸ ۲۸.۲۲ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۸۶,۹۹۷ ۸۱.۹۳ % ۱۰,۹۶۵ ۱۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۷ ۶.۳۲ % ۱,۵۱۸ ۱.۴۳ % ۲۹,۹۶۸ ۲۸.۲۲ %