صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۸۷,۵۰۸ ۸۲.۳۱ % ۱۰,۹۳۷ ۱۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۷ ۶.۳۱ % ۱,۱۶۵ ۱.۱ % ۳۰,۶۳۰ ۲۸.۸۱ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۸۳,۵۲۲ ۸۰.۵۵ % ۱۰,۹۶۲ ۱۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۷ ۶.۴۷ % ۲,۵۰۱ ۲.۴۱ % ۳۱,۵۴۲ ۳۰.۴۲ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۸۵,۱۰۸ ۷۸.۳۴ % ۱۰,۹۵۳ ۱۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۷ ۱۰.۶۹ % ۹۵۷ ۰.۸۸ % ۳۱,۴۶۶ ۲۸.۹۷ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۸۱,۵۸۱ ۷۷.۶۷ % ۱۰,۹۵۲ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۷ ۱۱.۰۶ % ۸۹۰ ۰.۸۵ % ۲۷,۷۸۳ ۲۶.۴۵ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۷۹,۶۹۱ ۷۶.۵۴ % ۱۰,۹۴۳ ۱۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۸ ۱۲.۴۸ % ۴۷۹ ۰.۴۶ % ۲۷,۱۴۰ ۲۶.۰۷ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۷۹,۶۹۱ ۷۶.۵۴ % ۱۰,۹۴۰ ۱۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۸ ۱۲.۴۸ % ۴۸۰ ۰.۴۶ % ۲۷,۱۴۰ ۲۶.۰۷ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۷۹,۶۹۱ ۷۶.۵۵ % ۱۰,۹۳۸ ۱۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۸ ۱۲.۴۹ % ۴۸۱ ۰.۴۶ % ۲۷,۱۴۰ ۲۶.۰۷ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۷۸,۴۷۰ ۷۶.۲۷ % ۱۰,۹۲۷ ۱۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۹۸ ۱۲.۶۳ % ۴۸۲ ۰.۴۷ % ۲۶,۷۴۸ ۲۶ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۷۸,۸۴۹ ۷۲.۸۸ % ۱۰,۹۱۴ ۱۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۴۸ ۱۶.۵۹ % ۴۸۲ ۰.۴۵ % ۲۷,۰۶۰ ۲۵.۰۱ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۷۳,۸۸۲ ۶۹.۲۱ % ۱۰,۹۰۱ ۱۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۸ ۲۰.۱۲ % ۴۸۳ ۰.۴۵ % ۲۶,۵۹۶ ۲۴.۹۲ %