صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۲۵,۹۸۸ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۲۹ % ۲,۳۳۸ ۱.۶۹ % ۶۱,۵۹۴ ۴۴.۵ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۲۵,۴۲۴ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۳۲ % ۲,۳۳۴ ۱.۶۹ % ۶۱,۷۱۷ ۴۴.۷۷ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۲۴,۶۱۱ ۹۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۳۷ % ۲,۳۳۰ ۱.۷ % ۶۱,۵۳۲ ۴۴.۹ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۲۳,۴۷۲ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۴۳ % ۲,۳۲۶ ۱.۷۱ % ۶۰,۷۶۵ ۴۴.۷۲ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۲۳,۳۷۸ ۹۰.۶۴ % ۵۸۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۲ % ۲,۳۲۲ ۱.۷۱ % ۶۰,۵۵۲ ۴۴.۴۸ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۲۳,۲۴۹ ۹۰.۴۶ % ۵۸۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۲ % ۲,۵۷۸ ۱.۸۹ % ۶۱,۶۳۷ ۴۵.۲۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۲۳,۲۴۹ ۹۰.۴۶ % ۵۸۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۲ % ۲,۵۷۴ ۱.۸۹ % ۶۱,۶۳۷ ۴۵.۲۴ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۲۳,۲۴۹ ۹۰.۴۷ % ۵۸۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۲ % ۲,۵۷۰ ۱.۸۹ % ۶۱,۶۳۷ ۴۵.۲۴ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۲۲,۴۳۰ ۹۰.۴۱ % ۵۸۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۶ % ۲,۵۶۶ ۱.۹ % ۶۱,۴۸۸ ۴۵.۴۱ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۱۹,۳۵۵ ۸۶.۴۴ % ۵۸۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۸.۸۸ % ۵,۸۸۵ ۴.۲۶ % ۵۹,۴۴۶ ۴۳.۰۵ %