صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳۱,۸۰۶ ۹۰.۳۹ % ۱,۴۸۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۸ ۶.۹۵ % ۲,۳۹۷ ۱.۶۴ % ۶۲,۵۳۶ ۴۲.۸۸ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳۱,۸۰۶ ۹۰.۳۹ % ۱,۴۸۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۸ ۶.۹۵ % ۲,۳۹۳ ۱.۶۴ % ۶۲,۵۳۶ ۴۲.۸۹ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۱,۸۰۶ ۹۰.۳۹ % ۱,۴۸۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۳۸ ۶.۹۵ % ۲,۳۸۹ ۱.۶۴ % ۶۲,۵۳۶ ۴۲.۸۹ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۰,۴۵۳ ۹۰.۸۴ % ۱,۴۸۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۶ ۶.۴۷ % ۲,۳۸۵ ۱.۶۶ % ۶۱,۲۱۰ ۴۲.۶۲ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۲,۵۹۹ ۹۱.۵۱ % ۱,۴۸۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۸۳ % ۲,۳۸۱ ۱.۶۴ % ۶۲,۱۶۸ ۴۲.۹ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۲,۵۲۸ ۹۱.۵۱ % ۱,۴۸۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۸۳ % ۲,۳۷۷ ۱.۶۴ % ۶۲,۵۵۹ ۴۳.۱۹ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۳,۴۱۲ ۹۱.۵۶ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۷۹ % ۲,۳۷۳ ۱.۶۳ % ۶۳,۴۹۹ ۴۳.۵۸ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۳,۴۱۲ ۹۱.۵۶ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۷۹ % ۲,۳۶۹ ۱.۶۳ % ۶۳,۴۹۹ ۴۳.۵۸ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۳,۴۱۲ ۹۱.۵۷ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۷۹ % ۲,۳۶۵ ۱.۶۲ % ۶۳,۴۹۹ ۴۳.۵۸ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۳۰,۶۲۹ ۹۱.۴۱ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۱ % ۲,۳۶۱ ۱.۶۵ % ۶۱,۷۸۰ ۴۳.۲۳ %