صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵۸,۵۷۴ ۸۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۳۱ ۱۲.۱ % ۲,۹۲۵ ۱.۵۹ % ۷۸,۷۸۹ ۴۲.۸۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۵۴,۴۶۹ ۸۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۲.۴۱ % ۲,۹۲۱ ۱.۶۳ % ۷۷,۰۹۹ ۴۲.۹۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۵۴,۴۶۹ ۸۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۲.۴۱ % ۲,۹۱۷ ۱.۶۲ % ۷۷,۰۹۹ ۴۲.۹۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۵۴,۴۶۹ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۲.۴۱ % ۲,۹۱۳ ۱.۶۲ % ۷۷,۰۹۹ ۴۲.۹۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۵۴,۳۶۴ ۸۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۲.۴۴ % ۲,۶۳۹ ۱.۴۷ % ۷۶,۸۳۵ ۴۲.۸۵ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۵۲,۸۱۴ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۲.۵۵ % ۲,۶۳۵ ۱.۴۸ % ۷۵,۷۳۷ ۴۲.۶۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۴۶,۲۴۳ ۸۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۳.۰۳ % ۲,۶۳۲ ۱.۵۴ % ۷۲,۶۰۴ ۴۲.۴۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۴۰,۱۶۵ ۸۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۳.۵۱ % ۲,۶۲۷ ۱.۵۹ % ۶۹,۵۵۶ ۴۲.۱۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۷,۶۴۹ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۰۶ ۱۳.۷۲ % ۲,۶۳۲ ۱.۶۲ % ۶۸,۲۲۲ ۴۱.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۷,۶۴۹ ۸۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۱ ۱۳.۶۶ % ۲,۶۲۸ ۱.۶۲ % ۶۸,۲۲۲ ۴۱.۹۹ %