صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۲۵,۸۹۵ ۹۱.۱۹ % ۱,۴۷۵ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۶.۱۱ % ۲,۲۵۴ ۱.۶۳ % ۵۸,۳۱۷ ۴۲.۲۴ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۲۹,۵۵۲ ۹۱.۴۲ % ۱,۴۷۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۶ % ۲,۲۵۰ ۱.۵۹ % ۶۰,۱۶۲ ۴۲.۴۵ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۲۹,۵۵۲ ۹۱.۴۲ % ۱,۴۷۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۶ % ۲,۲۴۶ ۱.۵۹ % ۶۰,۱۶۲ ۴۲.۴۵ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۲۹,۵۵۲ ۹۱.۴۲ % ۱,۴۷۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۶ % ۲,۲۴۲ ۱.۵۸ % ۶۰,۱۶۲ ۴۲.۴۶ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۲۹,۵۵۲ ۹۱.۴۲ % ۱,۴۷۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۶ % ۲,۲۳۸ ۱.۵۸ % ۶۰,۱۶۲ ۴۲.۴۶ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۰,۳۱۸ ۹۱.۴۷ % ۱,۴۷۱ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۲ % ۲,۲۳۵ ۱.۵۷ % ۶۱,۰۶۸ ۴۲.۸۷ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۵,۲۸۷ ۹۱.۷۶ % ۱,۴۷۰ ۱ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۷۳ % ۲,۲۳۱ ۱.۵۱ % ۶۳,۶۴۴ ۴۳.۱۷ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹,۵۰۴ ۹۲ % ۱,۴۶۸ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۵۷ % ۲,۲۲۷ ۱.۴۷ % ۶۵,۷۲۷ ۴۳.۳۴ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹,۶۱۴ ۹۲ % ۱,۴۶۶ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۵۶ % ۲,۲۲۵ ۱.۴۷ % ۶۵,۸۹۸ ۴۳.۴۳ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۶,۳۴۲ ۹۱.۹۱ % ۱,۴۶۴ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۸,۳۲۱ ۵.۶۱ % ۲,۲۲۱ ۱.۵ % ۶۴,۴۳۰ ۴۳.۴۳ %