صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۷,۶۴۹ ۸۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۱ ۱۳.۶۶ % ۲,۶۲۴ ۱.۶۲ % ۶۸,۲۲۲ ۴۱.۹۹ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹,۸۲۳ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۱ ۱۳.۴۸ % ۲,۶۲۲ ۱.۵۹ % ۶۹,۳۲۷ ۴۲.۱۱ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۴۴,۲۵۸ ۸۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۱ ۱۲.۹۷ % ۲,۸۷۹ ۱.۷ % ۷۱,۷۰۱ ۴۲.۴۱ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۴۴,۲۵۸ ۸۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۳۱ ۱۲.۹۷ % ۲,۸۸۰ ۱.۷ % ۷۱,۷۰۱ ۴۲.۴۱ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۴۶,۴۴۰ ۸۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۳۲ ۱۳.۹۱ % ۲,۸۷۹ ۱.۶۶ % ۷۳,۰۴۵ ۴۲.۱۱ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۵۳,۲۸۹ ۸۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۳۸ ۱۳.۲۹ % ۲,۸۵۷ ۱.۵۹ % ۷۶,۴۳۲ ۴۲.۴۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۵۳,۲۸۹ ۸۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۳۸ ۱۳.۲۹ % ۲,۸۵۲ ۱.۵۸ % ۷۶,۴۳۲ ۴۲.۴۴ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۵۳,۲۸۹ ۸۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۳۸ ۱۳.۲۹ % ۲,۸۴۸ ۱.۵۸ % ۷۶,۴۳۲ ۴۲.۴۴ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۵۰,۹۳۲ ۸۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۱۸ ۱۲.۷ % ۳,۱۵۷ ۱.۷۹ % ۷۷,۳۲۹ ۴۳.۸۱ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۵۰,۸۰۱ ۹۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۹۳۸ ۵.۴۹ % ۳,۱۵۳ ۱.۹۳ % ۷۷,۳۵۷ ۴۷.۴۹ %