صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۴۸,۵۱۹ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۹۳۵ ۵.۵۶ % ۳,۱۴۹ ۱.۹۸ % ۷۵,۵۹۷ ۴۷.۰۷ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۴۶,۹۲۹ ۹۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۸۰۸ ۶.۰۶ % ۵,۱۴۵ ۳.۲ % ۷۳,۹۳۷ ۴۵.۶۷ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۴۰,۶۵۲ ۸۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۸ ۶.۱۶ % ۸,۳۴۳ ۵.۲۵ % ۷۲,۲۱۸ ۴۵.۴۹ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۴۰,۶۵۲ ۸۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۸ ۶.۱۶ % ۸,۳۳۸ ۵.۲۵ % ۷۲,۲۱۸ ۴۵.۴۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۴۰,۶۵۲ ۸۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۸ ۶.۱۶ % ۸,۳۳۴ ۵.۲۵ % ۷۲,۲۱۸ ۴۵.۴۹ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹,۶۶۹ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۳ ۶.۰۱ % ۸,۵۷۹ ۵.۴۴ % ۷۱,۲۱۷ ۴۵.۱۵ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۸,۶۶۶ ۸۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۷۳ ۵.۶۳ % ۸,۴۹۳ ۵.۴۴ % ۷۰,۲۳۱ ۴۵.۰۴ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۴۱,۶۹۶ ۹۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۷۳ ۵.۶۳ % ۵,۲۶۳ ۳.۳۸ % ۷۰,۶۵۴ ۴۵.۳۷ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۴۰,۵۴۶ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۸ ۶.۸۷ % ۳,۲۵۷ ۲.۱۱ % ۷۰,۵۵۶ ۴۵.۶۹ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۴۰,۱۰۱ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۸ ۶.۹۱ % ۲,۹۰۲ ۱.۸۹ % ۷۰,۳۳۷ ۴۵.۷۹ %