صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۴۰,۱۰۱ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۸ ۶.۹۱ % ۲,۸۹۸ ۱.۸۸ % ۷۰,۳۳۷ ۴۵.۷۹ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۴۰,۵۹۶ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۸ ۶.۹ % ۲,۴۶۷ ۱.۶ % ۷۰,۳۳۷ ۴۵.۷۷ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۴۰,۰۷۳ ۹۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۵ ۷.۱۵ % ۲,۶۵۶ ۱.۷۳ % ۷۰,۰۲۳ ۴۵.۵۵ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۴۰,۰۲۱ ۹۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۵ ۷.۱۵ % ۲,۶۵۲ ۱.۷۲ % ۷۰,۰۰۵ ۴۵.۵۶ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۸,۷۷۱ ۹۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۵ ۷.۲۱ % ۲,۶۴۸ ۱.۷۴ % ۶۸,۷۱۰ ۴۵.۰۸ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۸,۹۷۰ ۹۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۸۸ ۶.۵۹ % ۲,۶۴۴ ۱.۷۴ % ۶۹,۱۲۸ ۴۵.۶ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۳۶,۲۷۴ ۹۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۸۸ ۶.۷۱ % ۲,۶۴۰ ۱.۷۷ % ۶۷,۶۰۸ ۴۵.۴ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۶,۲۷۴ ۹۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۸۸ ۶.۷۱ % ۲,۶۳۶ ۱.۷۷ % ۶۷,۶۰۸ ۴۵.۴۱ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۶,۲۷۴ ۹۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۹۸۸ ۶.۷۱ % ۲,۶۳۸ ۱.۷۷ % ۶۷,۶۰۸ ۴۵.۴ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۵,۰۵۲ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۴ ۶.۸۴ % ۲,۶۸۹ ۱.۸۲ % ۶۶,۵۵۸ ۴۵.۰۲ %