صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۰,۸۴۲ ۸۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۹ ۶.۹۲ % ۵,۰۳۳ ۳.۴۵ % ۶۴,۸۷۴ ۴۴.۴۴ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۱,۴۰۹ ۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۹ ۶.۹۹ % ۲,۹۰۴ ۲.۰۱ % ۶۳,۰۶۰ ۴۳.۶۷ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۲۹,۶۶۰ ۹۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۷ ۷.۱ % ۲,۳۷۸ ۱.۶۷ % ۶۱,۴۵۱ ۴۳.۲۳ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۲۷,۸۴۲ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۷ ۷.۲ % ۲,۳۷۴ ۱.۶۹ % ۶۱,۱۴۳ ۴۳.۵۸ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۲۷,۸۴۲ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۷ ۷.۲ % ۲,۳۷۰ ۱.۶۹ % ۶۱,۱۴۳ ۴۳.۵۸ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲۷,۸۴۲ ۹۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۷ ۷.۲ % ۲,۳۶۶ ۱.۶۹ % ۶۱,۱۴۳ ۴۳.۵۸ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۲۶,۶۷۲ ۹۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۷ ۷.۲۶ % ۲,۳۶۲ ۱.۷ % ۶۰,۶۶۴ ۴۳.۶ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲۵,۶۵۶ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۴۹ ۷.۳۵ % ۲,۳۵۸ ۱.۷۱ % ۵۹,۴۸۱ ۴۳.۰۵ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۲۷,۳۶۳ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۲۲ % ۲,۳۵۴ ۱.۶۸ % ۶۰,۶۹۸ ۴۳.۴۱ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۲۶,۴۲۰ ۹۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۹۳ ۷.۲۷ % ۲,۳۵۰ ۱.۶۹ % ۶۰,۷۵۰ ۴۳.۷۵ %