صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۲۲,۴۳۰ ۹۰.۴۱ % ۵۸۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۳۳ ۷.۲۶ % ۲,۵۶۶ ۱.۹ % ۶۱,۴۸۸ ۴۵.۴۱ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۱۹,۳۵۵ ۸۶.۴۴ % ۵۸۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۸.۸۸ % ۵,۸۸۵ ۴.۲۶ % ۵۹,۴۴۶ ۴۳.۰۵ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۱۸,۸۶۴ ۸۶.۳۹ % ۵۸۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۸.۹۱ % ۵,۸۸۱ ۴.۲۷ % ۵۹,۲۸۷ ۴۳.۰۹ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۲۵,۷۶۳ ۸۷.۶۳ % ۵۸۲ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۸ ۱۰.۲۳ % ۲,۴۸۱ ۱.۷۳ % ۶۳,۹۳۶ ۴۴.۵۵ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۲۶,۱۵۱ ۸۷.۶۷ % ۵۸۱ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۵۸ ۷.۸۹ % ۵,۸۰۷ ۴.۰۴ % ۶۳,۹۱۹ ۴۴.۴۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۲۶,۱۵۱ ۸۷.۶۷ % ۵۸۱ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۵۸ ۷.۸۹ % ۵,۸۰۳ ۴.۰۳ % ۶۳,۹۱۹ ۴۴.۴۲ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۲۶,۱۵۱ ۸۷.۶۷ % ۵۸۱ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۵۸ ۷.۸۹ % ۵,۷۹۸ ۴.۰۳ % ۶۳,۹۱۹ ۴۴.۴۲ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۲۶,۳۶۴ ۷۷.۱۳ % ۵۸۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۳۳ ۱۶.۴۴ % ۹,۹۶۲ ۶.۰۸ % ۶۴,۰۱۳ ۳۹.۰۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۲۷,۸۳۴ ۷۸.۹۱ % ۵۸۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۱ ۱۶.۶۴ % ۶,۶۳۳ ۴.۰۹ % ۶۲,۶۶۲ ۳۸.۶۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۰,۹۷۴ ۸۱.۹۶ % ۱,۴۸۵ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۲۶ ۱۵.۶ % ۲,۴۰۹ ۱.۵۱ % ۶۱,۹۷۸ ۳۸.۷۹ %