صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۳,۴۱۲ ۹۱.۵۷ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۷۹ % ۲,۳۶۵ ۱.۶۲ % ۶۳,۴۹۹ ۴۳.۵۸ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۳۰,۶۲۹ ۹۱.۴۱ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۱ % ۲,۳۶۱ ۱.۶۵ % ۶۱,۷۸۰ ۴۳.۲۳ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۰,۶۲۹ ۹۱.۴۱ % ۱,۴۸۰ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۱ % ۲,۳۵۷ ۱.۶۵ % ۶۱,۷۸۰ ۴۳.۲۳ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۲۹,۱۶۱ ۹۱.۳۲ % ۱,۴۷۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۷ % ۲,۳۵۰ ۱.۶۶ % ۶۰,۹۴۶ ۴۳.۰۹ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۲۹,۱۶۱ ۹۱.۳۳ % ۱,۴۷۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۷ % ۲,۳۴۶ ۱.۶۶ % ۶۰,۹۴۶ ۴۳.۰۹ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۲۸,۸۶۵ ۹۱.۳۱ % ۱,۴۷۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۸ % ۲,۳۴۲ ۱.۶۶ % ۶۰,۲۲۲ ۴۲.۶۷ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۲۸,۸۶۵ ۹۱.۳۲ % ۱,۴۷۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۸ % ۲,۳۳۸ ۱.۶۶ % ۶۰,۲۲۲ ۴۲.۶۷ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۲۸,۸۶۵ ۹۱.۳۲ % ۱,۴۷۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۵.۹۸ % ۲,۳۳۴ ۱.۶۵ % ۶۰,۲۲۲ ۴۲.۶۸ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۲۸,۱۷۷ ۹۱.۳۲ % ۱,۴۷۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۶.۰۱ % ۲,۲۶۲ ۱.۶۱ % ۵۸,۸۹۵ ۴۱.۹۶ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۲۵,۳۳۴ ۹۱.۱۵ % ۱,۴۷۴ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۴۴۰ ۶.۱۴ % ۲,۲۵۸ ۱.۶۴ % ۵۷,۵۵۱ ۴۱.۸۵ %