صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۷) ۰.۰۱ (۴۷.۰۴) ۲.۹۵
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۶۴) (۱.۱) (۹۰.۲۹) (۹۸.۲۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۵ ۳.۵۹ ۸۱۶,۳۳۶.۵۳ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱.۲۲ ۰.۰۷ ۸,۱۴۶.۱۳ ۳۱.۰۷
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۵۸,۴۷۷.۵۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۳ ۱.۶۵ ۱۰,۹۵۵.۵۳ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۱.۰۳) (۲.۱۶) (۹۷.۶۹) (۹۹.۹۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۷۳) (۱.۵) (۹۳.۲۲) (۹۹.۶)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۴۵ ۲.۸۴ ۶۸۹,۱۴۱.۰۱ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۱۶ ۰.۷ ۷۸.۷۷ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۱.۸۷) (۱.۵۲) (۹۹.۹) (۹۹.۶۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۲۸) (۳.۵) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۲.۰۹) (۲.۷۶) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۰.۷۶) ۰.۲۵ (۹۳.۸۸) ۱۵۱.۶۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰