صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۱۷) ۱.۴۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۵۳.۳۸ ۳۸۰.۰۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳۹ ۲.۰۳ ۵۵۷,۰۲۷.۷۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۷۴) (۰.۵۵) (۹۳.۲۵) (۸۶.۸۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۵۳ ۱.۷۹ ۲۴,۹۹۹.۷۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۷۱ ۱۴.۲۹ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۱۱) ۱۳۶.۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۴ ۳.۱ ۱,۳۵۱,۹۸۹.۴۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۶ ۱.۴۷ ۱,۱۶۰,۹۳۲.۷۱ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۷۸ ۱.۲۱ ۶۳,۵۵۲.۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۴) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۹) (۱.۲۵) (۹۹.۹۱) (۹۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۶۳ ۱.۱۶ ۹۰۰.۹۶ ۶,۷۴۳.۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۷۵) ۰ (۹۳.۵۸) ۰