صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۷۴) (۰.۶۴) (۱۰۰) (۹۰.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۸۶ ۲.۱۸ ۲,۱۵۲.۰۲ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۲۵ ۱.۹۶ ۹,۰۷۷.۱۲ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۱.۱۵) ۰.۰۹ (۹۸.۵۱) ۳۶.۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۱.۹۲) (۰.۹) (۹۹.۹۲) (۹۶.۳۵)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۳۳ ۲.۵۴ ۲۳۳.۳۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳.۱۹ ۳.۰۱ ۹.۳۹E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۲) (۱.۹) (۸.۶۵) (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۹۳ ۰.۳۸ ۲,۸۶۶.۴۳ ۲۹۲.۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۳۶) (۰.۶۲) (۹۹.۳۲) (۸۹.۸۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۲.۴۷) (۰.۳۵) (۹۹.۹۹) (۷۲.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۸۳ ۲.۷۲ ۱,۹۶۹.۴۸ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۶) (۰.۷۸) (۸۸.۹۵) (۹۴.۳۶)