صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۵۳.۳۸ ۳۸۰.۰۶
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳۹ ۲.۰۳ ۵۵۷,۰۲۷.۷۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۷۴) (۰.۵۵) (۹۳.۲۵) (۸۶.۸۴)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۵۳ ۱.۷۹ ۲۴,۹۹۹.۷۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۷۱ ۱۴.۲۹ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۱۱) ۱۳۶.۴۲
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۴ ۳.۱ ۱,۳۵۱,۹۸۹.۴۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۶ ۱.۴۷ ۱,۱۶۰,۹۳۲.۷۱ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۷۸ ۱.۲۱ ۶۳,۵۵۲.۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۴) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۹) (۱.۲۵) (۹۹.۹۱) (۹۹)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۶۳ ۱.۱۶ ۹۰۰.۹۶ ۶,۷۴۳.۷
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۷۵) (۰.۶۸) (۹۳.۵۸) (۹۱.۶۵)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۷ ۱.۵۱ ۱,۱۶۰.۶۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰