صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ (۰.۳۳) ۰.۲ (۷۰.۱۲) ۱۰۷.۱۲
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۲.۲۳ ۱.۲۹ ۳۱۳,۸۷۷.۵۹ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۱۹ (۰.۰۴) ۱۰۱.۹۷ (۱۴.۱۹)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۲.۱۲ ۱.۰۹ ۲۱۳,۷۴۴.۶۸ ۵,۰۵۸.۶
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰.۸۵ ۰.۹۷ ۲,۱۱۰.۹۲ ۳,۲۸۷.۰۴
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۱.۷۵) (۰.۹۳) (۹۹.۸۴) (۹۶.۷)
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱ ۰.۵۵ ۵,۳۸۳.۱۳ ۶۳۴.۵۳
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۳۳ ۲.۶۱ ۴۳۹,۹۱۵.۷۴ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۷۶ ۱.۵۲ ۵۷,۹۸۷.۶۶ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۰۵) (۰.۴) (۱۶) (۷۶.۵۹)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۷۶ ۰.۰۴ ۱,۴۷۸.۵۴ ۱۳.۹۴