صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۹ ۰.۲۷ ۵۰۲.۷۸ ۱۶۶.۶۸
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۰.۶۴ ۴۴۷.۲
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۶۴) (۰.۵۷) (۹۰.۵۱) (۸۷.۴۸)
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۲۸ (۰.۰۲) ۱۷۲.۹ (۶.۳۶)
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۴۴ ۰ ۳۹۳.۹۸ ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۹ ۱.۴۲ ۲,۵۲۸.۴۷ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۲ ۱.۰۴ ۱۰۴.۰۲ ۴,۳۱۷.۳۱
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱.۰۹ ۲.۱۵ ۵,۱۷۳.۷۱ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۲۹ ۱.۵۳ ۱۰,۷۲۶.۷۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۱.۶۹) (۰.۴۲) (۹۹.۸) (۷۸.۷۱)
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۵۲) (۰.۹۶) (۸۴.۸۲) (۹۷.۰۱)
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱.۵۵ (۰.۴۳) ۲۷,۰۴۳.۵۳ (۷۸.۸۸)
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۴۲ (۰.۰۲) ۳۵۹.۵ (۸.۷۲)
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۱۸ ۱.۷۳ ۷,۰۶۰.۸۲ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۶۵ ۰.۳۵ ۹۴۶.۳۵ ۲۵۶.۹۲