صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۲۲ ۰.۴۸ ۱۲۱.۸ ۴۶۷.۵۷
۲۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۵) (۰.۲۲) (۸۰.۹۷) (۵۵.۸)
۲۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۲۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۲۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۷۹ ۱.۵۴ ۶۵,۳۴۷.۴۷ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۳۵ ۰.۵۶ ۱۳,۰۳۵.۱۶ ۶۷۶.۵۳
۲۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۴۳ ۰.۳۱ ۱۷,۴۷۶.۲۲ ۲۱۴.۳۶
۲۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۶۴ ۱.۴۱ ۳۷,۵۷۶.۳۷ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۲۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۳.۳۲ ۱.۲۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۲۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۶) (۰.۹۳) (۹۳.۹۲) (۹۶.۶۶)
۲۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۱.۰۵) (۰.۲۲) (۹۷.۹۱) (۵۴.۵۷)
۲۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۷۷) ۰.۱۸ (۹۴.۰۸) ۹۱.۷۹
۲۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۳۳ ۲.۶۳ ۴۴۰,۸۴۰.۲۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۲۱ ۰.۸۹ ۱۱۴.۷۶ ۲,۴۵۹.۳۹
۲۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۲,۴۰۰.۲۵ ۳,۵۲۱.۰۲