صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۰.۰۸) (۰.۲۴) (۲۵.۳۱) (۵۷.۹۴)
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۳۷ ۲.۰۴ ۵۱۷,۰۶۸.۲۳ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۸۳ ۱.۶ ۷۵,۳۶۵.۶۹ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱.۴۱ ۰.۸۳ ۱۶,۵۴۷.۸۷ ۱,۹۱۲.۲۶
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱.۸۶ ۲.۶۹ ۸۴,۵۱۰.۷۸ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۴۲ ۱.۹۳ ۱۷,۱۸۹.۶۶ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۳۵ ۰.۷۴ ۱۳,۳۶۲.۴۹ ۱,۳۸۱.۵۱
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۸۷ ۰.۴۵ ۲,۲۹۵.۳۶ ۴۲۱.۰۱
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ (۰.۳۹) (۰.۷۲) (۷۶.۳۸) (۹۲.۷۶)
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ (۰.۴۴) (۰.۰۳) (۷۹.۸۲) (۹.۰۸)
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱.۰۳ ۲.۲۳ ۴,۰۹۴.۰۹ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ (۰.۷۳) (۰.۹۸) (۹۳.۱۴) (۹۷.۲۶)
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (۱.۶) ۰.۰۴ (۹۹.۷۲) ۱۶.۶۲