صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱ ۱۳۸۸/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۱.۴۵ ۰
۳۸۶۲ ۱۳۸۸/۰۴/۰۴ ۰ ۰ ۱.۴۸ ۰
۳۸۶۳ ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ ۰.۲۶ (۰.۰۱) ۱۵۵.۵۸ (۵.۳۲)
۳۸۶۴ ۱۳۸۸/۰۴/۰۲ ۱.۱۱ ۰.۹۵ ۵,۶۱۱.۶۷ ۳,۰۹۱.۷۹
۳۸۶۵ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ ۰.۰۳ (۰.۰۷) ۱۰.۰۶ (۲۲.۹۲)
۳۸۶۶ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۸) ۰.۱۲ (۲۶.۲۴) ۵۲.۵۱
۳۸۶۷ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۱.۵۷ ۱.۹۹
۳۸۶۸ ۱۳۸۸/۰۳/۲۹ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰
۳۸۶۹ ۱۳۸۸/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۳۸۷۰ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ (۰.۲۵) (۰.۲۶) (۵۹.۵۲) (۶۱.۰۲)
۳۸۷۱ ۱۳۸۸/۰۳/۲۶ (۰.۴۳) (۰.۳) (۷۹.۲۲) (۶۶.۶)
۳۸۷۲ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ (۰.۲۱) (۰.۱۲) (۵۳.۲۱) (۳۵.۸۱)
۳۸۷۳ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ (۰.۷۵) (۰.۵۹) (۹۳.۵۸) (۸۸.۴)
۳۸۷۴ ۱۳۸۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰.۲۴ ۰.۴۷ ۱۳۶.۸۷
۳۸۷۵ ۱۳۸۸/۰۳/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۳۸۷۶ ۱۳۸۸/۰۳/۲۱ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۳۸۷۷ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ ۰.۴۸ ۰.۷ ۴۷۱.۵۹ ۱,۱۶۸.۳
۳۸۷۸ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ ۰.۱۹ ۰.۴۷ ۱۰۰.۵۳ ۴۴۴.۹۲
۳۸۷۹ ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۲۱۳.۸ ۳۹۵.۳۹
۳۸۸۰ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۸۱ ۱۳.۹۸ ۱,۷۹۴.۰۷