صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱ ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۳۸۶۲ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۳۸۶۳ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ (۰.۳۴) (۰.۴) (۷۱.۵۲) (۷۶.۶۴)
۳۸۶۴ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ (۰.۱۸) (۰.۰۹) (۴۸.۶۲) (۲۸.۲۶)
۳۸۶۵ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ۰.۹۶ ۰.۵۶ ۳,۱۹۸.۹۹ ۶۵۷.۸
۳۸۶۶ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ ۱.۱۶ ۱.۲۵ ۶,۵۲۰.۱۴ ۹,۰۹۲.۷۱
۳۸۶۷ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ ۰.۴۴ ۱.۲۶ ۴۰۳.۱۶ ۹,۴۷۳.۲۴
۳۸۶۸ ۱۳۸۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۳۸۶۹ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۳۸۷۰ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ ۰.۹۸ ۰ ۳,۳۵۳.۰۹ ۰
۳۸۷۱ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ۰.۴۳ (۰.۳۸) ۳۷۷.۲۸ (۷۵.۵۳)
۳۸۷۲ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ (۰.۴۷) ۰ (۸۲.۳۹) ۰
۳۸۷۳ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ ۰.۵۸ ۰.۴۹ ۷۳۱.۵۵ ۵۰۶.۱۳
۳۸۷۴ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ ۰.۶۴ ۰.۷۸ ۹۱۶.۰۶ ۱,۶۲۰.۲۴
۳۸۷۵ ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۳۸۷۶ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۳۸۷۷ ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ ۰.۴۲ ۰.۲۶ ۳۵۳.۴۲ ۱۵۷.۴۶
۳۸۷۸ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ ۰.۱۵ (۰.۱۶) ۷۴.۵۴ (۴۵.۱۴)
۳۸۷۹ ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ (۰.۳۶) (۰.۲۲) (۷۳.۳) (۵۴.۸۲)
۳۸۸۰ ۱۳۸۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰