صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۸۱ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ ۰.۶۶ ۰.۸۵ ۱,۰۲۰.۸۵ ۲,۱۰۸.۹۵
۳۸۸۲ ۱۳۸۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۳۸۸۳ ۱۳۸۸/۱۱/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۳۸۸۴ ۱۳۸۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۳۸۸۵ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ۰.۲۸ ۰ ۱۷۳.۳۱ ۰
۳۸۸۶ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۵) ۱۲.۲۹ (۱۷.۳۸)
۳۸۸۷ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ۰.۳ (۰.۱۷) ۱۹۷.۶۲ (۴۵.۶۴)
۳۸۸۸ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ (۰.۲۷) (۰.۲۵) (۶۲.۱۹) (۵۹.۷۸)
۳۸۸۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ (۰.۲۹) (۰.۳۱) (۶۵.۶۹) (۶۷.۵۷)
۳۸۹۰ ۱۳۸۸/۱۱/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۳۸۹۱ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۳۸۹۲ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۰.۵۲ ۰.۲۶ ۵۵۳.۹۳ ۱۵۷.۳۹
۳۸۹۳ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ۰.۱۳ ۰.۱ ۶۱.۸۱ ۴۳.۹۸
۳۸۹۴ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۵) (۰.۱۳) (۱۸.۰۳) (۳۷.۵۲)
۳۸۹۵ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ (۰.۵۲) (۰.۲۲) (۸۵.۲۹) (۵۴.۶۱)
۳۸۹۶ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ (۰.۶۹) (۰.۴۵) (۹۲.۰۹) (۸۰.۵۳)
۳۸۹۷ ۱۳۸۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۹) ۰
۳۸۹۸ ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۹) ۰
۳۸۹۹ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۳۱.۲۲ ۳۷۶.۸
۳۹۰۰ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۹ ۰.۴ ۳۸.۸۹ ۳۳۷.۱۴